ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. ส่องใต้

"ไม่มีอำนาจ ... ไม่ให้โอกาส" เพิกถอน ส.ป.ก. 4 - 01 ก. ไม่ได้ครับ ! (อ่าน 205) [23 ก.พ. 2560]
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปรียบเทียบปรับโดยมิชอบ ... ฟ้องได้ที่ศาลไหนครับ ! (อ่าน 167) [23 ก.พ. 2560]
ลงทะเบียนทหารกองเกินเลยกำหนดเวลา ... ขาดคุณสมบัติเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ ? (อ่าน 131) [23 ก.พ. 2560]
หมดสิทธิสมัครเป็นประธานคณะกรรมการฯ ... เพราะขาดประชุมนานต่อเนื่อง ! (อ่าน 142) [23 ก.พ. 2560]
"เจ้าหน้าที่ "แนะนไ" ให้ย้ายไก่ออกจากพื้นที่ ... ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ ?" (อ่าน 31) [23 ก.พ. 2560]
ไม่บันทึกการยึดในโฉนดที่ดิน ... ผู้ซื้อเสียหายใคร ? ต้องรับผิด (อ่าน 96) [14 ธ.ค. 2559]
เลิกสัญญาจ้างชั่วคราวก่อนครบกำหนดเวลา ... เพราะบรรจุพนักงานตามกรอบอัตรา ชอบหรือไม่ชอบ ? (อ่าน 97) [14 ธ.ค. 2559]
ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางสัญจรแต่ไม่ใช่ทางสาธารณะ อบต.สร้างทางรุกล้ำต้องรับผิดครับ (อ่าน 34) [14 ธ.ค. 2559]
ภรรยาเป็นคู่สัญญากับเทศบาล ... สามีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือไม่ ? (อ่าน 202) [16 พ.ย. 2559]
หน่วยงานของรัฐเรียกเงินเกินสิทธิคืน ... ไม่เห็นด้วย ฟ้องศาลปกครอง (ไม่) ได้ ? (อ่าน 87) [16 พ.ย. 2559]