ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. ส่องใต้

"ชู้สาว" ... เมื่อพฤติการณ์อนุมานได้ว่ามีคว่ามสัมพันธ์พิเศษต่อกัน .... ผิดวินัยร้ายแรง !์? (อ่าน 98) [18 ธ.ค. 2561]
"สุนัขจรจัด ... หน่วยงานของรัฐใด? ต้องดูแล" (อ่าน 154) [7 ธ.ค. 2561]
"เหตุเพราะฝน ถนนจึงชำรุด" ...รถยนต์ตกหลุมเสียหาย (ไม่) ต้องชดใช้ ! (อ่าน 9) [14 พ.ย. 2561]
การรถไฟ...ดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารอย่างเพียงพอแล้ว! (อ่าน 13) [10 ต.ค. 2561]
เปิดเผย "กระดาษข้อสอบพร้อมเฉลย" ให้หนู (ไม่) ได้ค่ะ ! (อ่าน 41) [13 ก.ย. 2561]
ระยะเวลา ... สำคัญต่อการเยียวยาความเสียหายจากการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง ... ค่ะ ! (อ่าน 53) [13 ก.ย. 2561]
แจ้งเตือนให้ระวัง "ทาง" ไม่ชัดเจน & ผู้ขับขี่มีส่วนประมาท ... ต้องรับผิดด้วยกัน !! (อ่าน 36) [14 ส.ค. 2561]
ผลประโยชน์ทับซ้อน...! ข้อต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 31) [9 ก.ค. 2561]
เทศบาลเปิดประตูระบายน้ำ... กำแพงกันดินชาวบ้านทรุด ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ? (อ่าน 77) [14 ก.ย. 2560]
ไม่อนุญาตจัดตั้งตลาดนัด ... แต่ใช้ "ดุลพินิจ" ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (อ่าน 360) [14 ก.ย. 2560]