ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. ส่องใต้

ไม่มีอำนาจ ... ไม่ให้โอกาส เพิกถอน ส.ป.ก. 4 - 01 ก. ไม่ได้ครับ ! (อ่าน 130) [23 ก.พ. 2560]
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปรียบเทียบปรับโดยมิชอบ ... ฟ้องได้ที่ศาลไหนครับ ! (อ่าน 75) [23 ก.พ. 2560]
ลงทะเบียนทหารกองเกินเลยกำหนดเวลา ... ขาดคุณสมบัติเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ ? (อ่าน 83) [23 ก.พ. 2560]
อ้างความเสมอภาคไม่ได้ ... เพราะก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต (อ่าน 105) [23 ก.พ. 2560]
คำสั่งทางปกครองจะต้องแจ้งแก่คู่กรณีที่ถูกต้อง ! (อ่าน 146) [23 ก.พ. 2560]
หมดสิทธิสมัครเป็นประธานคณะกรรมการฯ ... เพราะขาดประชุมนานต่อเนื่อง ! (อ่าน 93) [23 ก.พ. 2560]
เจ้าหน้าที่ แนะนไ ให้ย้ายไก่ออกจากพื้นที่ ... ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ ? (อ่าน 117) [23 ก.พ. 2560]
ไม่บันทึกการยึดในโฉนดที่ดิน ... ผู้ซื้อเสียหายใคร ? ต้องรับผิด (อ่าน 71) [14 ธ.ค. 2559]
เลิกสัญญาจ้างชั่วคราวก่อนครบกำหนดเวลา ... เพราะบรรจุพนักงานตามกรอบอัตรา ชอบหรือไม่ชอบ ? (อ่าน 117) [14 ธ.ค. 2559]
ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางสัญจรแต่ไม่ใช่ทางสาธารณะ อบต.สร้างทางรุกล้ำต้องรับผิดครับ (อ่าน 74) [14 ธ.ค. 2559]