ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. ส่องใต้

ไม่พอใจเงินค่าทดแทนที่ดินที่่ถูกเวนคืน ... ต้องอุทธรณ์ตามเวลา ก่อนฟ้องคดี ! (อ่าน 75) [19 เม.ย. 2562]
คำสั่งให้ชดใช้เงิน....เหตุเพราะ "นายกเทศมนตรี" เป็นคู่สัญญากับเทศบาล (อ่าน 32) [26 ก.พ. 2562]
"บ้านข้างเคียงปลอ่ยกลิ่นเหม็น.... เจ้าหน้าที่ (ไม่) ละเลยต่อหน้าที่" (อ่าน 141) [26 ก.พ. 2562]
ตั้งชื่อบุคคลโดยเว้นวรรคระหว่างชื่อตัวกับชื่อตัว ทำ (ไม่) ได้ ! (อ่าน 132) [8 ก.พ. 2562]
"ชู้สาว" ... เมื่อพฤติการณ์อนุมานได้ว่ามีคว่ามสัมพันธ์พิเศษต่อกัน .... ผิดวินัยร้ายแรง !์? (อ่าน 409) [18 ธ.ค. 2561]
"สุนัขจรจัด ... หน่วยงานของรัฐใด? ต้องดูแล" (อ่าน 323) [7 ธ.ค. 2561]
"เหตุเพราะฝน ถนนจึงชำรุด" ...รถยนต์ตกหลุมเสียหาย (ไม่) ต้องชดใช้ ! (อ่าน 4) [14 พ.ย. 2561]
การรถไฟ...ดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารอย่างเพียงพอแล้ว! (อ่าน 60) [10 ต.ค. 2561]
เปิดเผย "กระดาษข้อสอบพร้อมเฉลย" ให้หนู (ไม่) ได้ค่ะ ! (อ่าน 44) [13 ก.ย. 2561]
ระยะเวลา ... สำคัญต่อการเยียวยาความเสียหายจากการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง ... ค่ะ ! (อ่าน 48) [13 ก.ย. 2561]