ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

บ้านพักราชการไม่เพียงพอ ... สละสิทธิหมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือไม่ ? (อ่าน 17) [10 ม.ค. 2560]
ดูแลให้ความช่วยเหลือสม่ำเสมอ ... จึงถือเป็นผู้อุปการะตามกฎหมาย ครับ! (อ่าน 32) [22 ส.ค. 2559]
บ้านพักของทางราชการไม่ว่างและชำรุด ... มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ ? (อ่าน 110) [21 เม.ย. 2559]
ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ระบุชื่อผู้ป่วย ... เบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ ? (อ่าน 36) [18 ม.ค. 2559]
ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านโดยไม่สุจริต “ถูกปลด-หมดสิทธิ” รับค่าตอบแทน (อ่าน 77) [8 ธ.ค. 2558]
มีคำสั่งให้ไปประจำในท้องที่ที่ขอช่วยราชการ ... มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่ ? (อ่าน 134) [22 เม.ย. 2558]
“สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรที่เกิดก่อนรับราชการ” (อ่าน 125) [27 ม.ค. 2558]
อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน ... เพราะเชื่อว่าเอกสารถูกต้อง ! (อ่าน 137) [27 ม.ค. 2558]
ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้อง...ไม่เป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ! (อ่าน 89) [20 ต.ค. 2557]
“บ้านหลังแรก” กับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ! (อ่าน 201) [19 พ.ค. 2557]