ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การบริหารงานบุคคล

แต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติ ... หน่วยงานมีอำนาจให้ออกจากราชการได้ (อ่าน 98) [13 ก.ย. 2562]
กรรมการสอบคัดเลือกมอบบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน : ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อ่าน 179) [16 ส.ค. 2562]
รอยสัก ... ศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการ ! (อ่าน 136) [17 มิ.ย. 2562]
หนังสือลาออกไม่ชอบ ... เพราะลงชื่อลูกจ้างไว้ก่อน แต่หน่วยงานเป็นผู้กรอกรายละเอียด ! (อ่าน 121) [14 พ.ค. 2562]
คะแนน "สอบสัมภาษณ์" เข้ารับราชการ ... ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน (อ่าน 16) [5 เม.ย. 2562]
ไม่ต่อสัญญาจ้าง : เพราะอยากกระจายรายได้ให้คนอื่นบ้าง...จะได้ไหม !? (อ่าน 631) [18 มี.ค. 2562]
ให้ "หญิง" ถอดเสื้อผ้ารอตรวจร่างกาย ... วิธีการที่มีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (อ่าน 52) [8 ก.พ. 2562]
ถูกเลิกจ้างด้วยวาจา ทำให้ไม่มาปฏิบัติงาน มีสิทธิได้รับค่าจ้างเพียงใด? (อ่าน 505) [8 ก.พ. 2562]
การกระทำผิดนอกเวลาราชการและเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ ... ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่ (อ่าน 500) [8 ก.พ. 2562]
มีมลทินมัวหมอง ... ไม่ต้องปรากฏหลักฐานความผิดชัดแจ้ง ... ครับ !!! (อ่าน 95) [26 ธ.ค. 2561]