ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การบริหารงานบุคคล

มีมลทินมัวหมอง ... ไม่ต้องปรากฏหลักฐานความผิดชัดแจ้ง ... ครับ !!! (อ่าน 142) [26 ธ.ค. 2561]
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ... ถ้าสอบสวนไม่เสร็จต้องคืนตำแหน่งและสิทธิประโยชน์ (อ่าน 20) [18 ธ.ค. 2561]
พฤติการณ์ "ส่อไปในทางชู้สาว"... ผิดวินัยร้ายแรงนะครับ !! (อ่าน 260) [7 ธ.ค. 2561]
แม้ไม่ต้องรับโทษวินัย ... แต่ก็อาจไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง (อ่าน 40) [28 พ.ย. 2561]
คำสั่งย้ายข้าราชการ ... "ดุลพินิจ" ต้องชอบด้วยกฎหมายครับ !!! (อ่าน 29) [22 ส.ค. 2561]
ประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง ... ต้องถูกเลิกจ้าง ? (อ่าน 47) [19 มิ.ย. 2561]
ป่วยจริงแต่ยังปฏิบัติงานได้ ถือว่า "ไม่มีเหตุผลอันสมควร" ต้องละทิ้งหน้าที่ ! (อ่าน 49) [18 พ.ค. 2561]
"ความไว้วางใจ" เหตุผลในการแต่งตั้ง - ถอดถอน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 123) [20 ก.พ. 2561]
"ตีความ ... ไม่ตรง "เจตนารมณ์" ! (อ่าน 150) [29 ส.ค. 2560]
"คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง (ไม่) ชอบด้วยกฎหมาย ... เพราะ (ไม่) ตรวจสอบปีเกิดให้ถูกต้อง" (อ่าน 197) [24 ส.ค. 2560]