ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การบริหารงานบุคคล

ไม่ต่อสัญญาจ้าง : เพราะอยากกระจายรายได้ให้คนอื่นบ้าง...จะได้ไหม !? (อ่าน 30)   [18 มี.ค. 2562]
ให้ "หญิง" ถอดเสื้อผ้ารอตรวจร่างกาย ... วิธีการที่มีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (อ่าน 48) [8 ก.พ. 2562]
ถูกเลิกจ้างด้วยวาจา ทำให้ไม่มาปฏิบัติงาน มีสิทธิได้รับค่าจ้างเพียงใด? (อ่าน 166) [8 ก.พ. 2562]
การกระทำผิดนอกเวลาราชการและเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ ... ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่ (อ่าน 133) [8 ก.พ. 2562]
มีมลทินมัวหมอง ... ไม่ต้องปรากฏหลักฐานความผิดชัดแจ้ง ... ครับ !!! (อ่าน 18) [26 ธ.ค. 2561]
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ... ถ้าสอบสวนไม่เสร็จต้องคืนตำแหน่งและสิทธิประโยชน์ (อ่าน 126) [18 ธ.ค. 2561]
พฤติการณ์ "ส่อไปในทางชู้สาว"... ผิดวินัยร้ายแรงนะครับ !! (อ่าน 416) [7 ธ.ค. 2561]
แม้ไม่ต้องรับโทษวินัย ... แต่ก็อาจไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง (อ่าน 48) [28 พ.ย. 2561]
คำสั่งย้ายข้าราชการ ... "ดุลพินิจ" ต้องชอบด้วยกฎหมายครับ !!! (อ่าน 36) [22 ส.ค. 2561]
ประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง ... ต้องถูกเลิกจ้าง ? (อ่าน 42) [19 มิ.ย. 2561]