ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การบริหารงานบุคคล

กำหนดเกรดเฉลี่ยเพื่อสมัครเป็นอาจารย์ .... เป็นธรรมหรือไม่? (อ่าน 275) [9 ม.ค. 2563]
ถูกให้ออกจากราชการเพราะใช้หลักฐาน สด. 43 ปลอม ! (อ่าน 36) [9 ธ.ค. 2562]
นายก อบต. อุปสมบทตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พ้นจากตำแหน่งหรือไม่ ? (อ่าน 38) [13 พ.ย. 2562]
การลงโทษทางวินัย ต้องเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทำผิด !! (อ่าน 41) [18 ต.ค. 2562]
บรรพชาเป็นสามเณร สิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภา อบต. หรือไม่ ? (อ่าน 48) [18 ต.ค. 2562]
ให้รองอธิการบดีพ้นตำแหน่ง ... ต้องสอบสวนก่อนหรือไม่ (อ่าน 198) [18 ต.ค. 2562]
แต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติ ... หน่วยงานมีอำนาจให้ออกจากราชการได้ (อ่าน 427) [13 ก.ย. 2562]
กรรมการสอบคัดเลือกมอบบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน : ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อ่าน 413) [16 ส.ค. 2562]
รอยสัก ... ศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการ ! (อ่าน 120) [17 มิ.ย. 2562]
หนังสือลาออกไม่ชอบ ... เพราะลงชื่อลูกจ้างไว้ก่อน แต่หน่วยงานเป็นผู้กรอกรายละเอียด ! (อ่าน 90) [14 พ.ค. 2562]