ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การเงินการคลัง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ไม่เร่งรัดให้คืนเงินยืม ... ต้องรับผิด ครับ ! (อ่าน 295) [6 มิ.ย. 2559]
อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ละเมิด แต่ไม่ต้องชดใช้คืน ! (อ่าน 164) [25 พ.ค. 2559]
ค่ากระแสไฟฟ้า เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ... ใคร ? ต้องรับผิด (อ่าน 140) [21 เม.ย. 2559]
เจ้าหน้าที่การเงิน มีส่วนให้เกิดการทุจริต ... ต้องรับผิดทุกคน ! (อ่าน 184) [21 เม.ย. 2559]
“ศาลปกครอง” กับภารกิจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ! (อ่าน 170) [26 ม.ค. 2559]
เก็บเงินราชการไว้ในรถ ... เงินหาย ต้องรับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 112) [23 ธ.ค. 2558]
1 ธันวาคม 2558 ศาลปกครอง เปิดแผนก “คดีวินัยการคลังและการงบประมาณ” ในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น ทุกแห่ง !! (อ่าน 46) [8 ธ.ค. 2558]
เมื่อหน่วยงานขาดอัตรากำลัง ! ความบกพร่องนี้ ... ต้องหักส่วนความรับผิด ? (อ่าน 502) [22 เม.ย. 2558]
เป็น ผอ. เพียงหนึ่งปี … ความผิดนี้ต้องชดใช้เต็มจำนวนหรืออย่างไร ? (อ่าน 88) [27 ม.ค. 2558]
เจ้าหน้าที่เขียนเช็คสั่งจ่ายผิดระเบียบ...แต่ เจ้าหนี้ มีส่วนผิดด้วย (อ่าน 130) [12 มิ.ย. 2557]