ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

"คู่กรณี" ในคดีพิพาททางปกครอง ... ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาได้หรือไม่ ? (อ่าน 18) [22 ก.พ. 2562]
"ไม่ใช่ผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดี ... เมื่อค้าขายในจุดที่ไม่ได้รับการผ่อนผัน" (อ่าน 69) [23 ม.ค. 2562]
ความเดือดร้อนหรือเสียหายยังมีอยู่ต่อเนื่อง ... ฟ้องศาลปกครองได้ภายในระยะเวลาใด (อ่าน 33) [3 ม.ค. 2562]
ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล แต่เรียก "ค่าเสียหายมากเกินจริง" อย่างเห็นได้ชัด ! (อ่าน 18) [7 ธ.ค. 2561]
"เจ้าหน้าที่ไม่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ... ฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้เมื่อใด ? (อ่าน 21) [16 พ.ย. 2561]
ฟ้องคดีละเมิด : ความต่อเนื่องที่แตกต่างระหวา่ง "การกระทำ" กับ "ผล" (อ่าน 34) [2 ต.ค. 2561]
"การฟ้องคดีปกครองเพื่อปกป้องศาสนสถานของชุมชน ... สิทธิที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง (อ่าน 22) [13 ก.ย. 2561]
ระยะเวลา ... สำคัญต่อการเยียวยาความเสียหายจากการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง ... ค่ะ ! (อ่าน 17) [13 ก.ย. 2561]
"คำขอ" ที่ศาลปกครองออกคำบังคับไม่ได้ ... ฟ้อง ?! ไม่ได้ (อ่าน 32) [18 พ.ค. 2561]
ค่าเสียหายจากคำสั่งที่ไม่ชอบ : นานเกินกำหนด หมดสิทธิฟ้อง ! (อ่าน 64) [1 พ.ค. 2561]