ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

อบต. พิพาทกันเอง ฟ้องคดีต่อศาลทันทีได้หรือไม่ ? (อ่าน 77) [29 ก.ย. 2563]
"สิทธิฟ้องคดี" เมื่อหน่วยงานไม่พิจารณาคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลา (อ่าน 216) [11 ก.ย. 2563]
ฟ้องติดตามเอาทรัพย์คืน : การฟ้องที่ไม่มีกำหนดเวลา (อ่าน 65) [20 ส.ค. 2563]
ฟ้องปกป้องประโยชน์สาธารณะ...ไม่มีระยะเวลานะครับ (อ่าน 27) [10 ก.ค. 2563]
ฤกษ์งามยามดี...แต่ฟ้องคดีต้องไม่พ้นระยะเวลาตามกฎหมาย (อ่าน 123) [22 มิ.ย. 2563]
คำสั่งทางปกครองต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องนะครับ ! (อ่าน 99) [22 มิ.ย. 2563]
ระยะเวลาฟ้องคดี....กรณีหน่วยงานไม่แจ้งขยายเวลาอุทธรณ์ภายในกำหนด ! (อ่าน 99) [4 มี.ค. 2563]
ต้องทำอย่างไร ? เมื่อศาลไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้ตามที่ขอ (อ่าน 84) [24 ม.ค. 2563]
ฟ้องเพิกถอนประกาศผลสอบ ต้องอุทธรณ์ก่อนหรือไม่? (อ่าน 37) [17 ม.ค. 2563]
ฟ้องเรียกค่าเสียหายและรถตกหลุม : มิใช่การฟ้องเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (อ่าน 79) [9 ม.ค. 2563]