ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

ไม่พอใจคำแนะนำเจ้าหน้าที่...ฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ ??? (อ่าน 53) [30 ส.ค. 2562]
สิทธิฟ้องคดีปกครองในฐานะผู้พิทักษ์ของ “คนเสมือนไร้ความสามารถ” (อ่าน 63) [30 ส.ค. 2562]
ปักป้ายว่าเขตอนุรักษ์ห้ามเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : ฟ้องศาลขอให้เพิกถอนประกาสได้ไหม ? (อ่าน 44) [12 ก.ค. 2562]
ฟ้องขอให้ยกเลิกการสร้างเมรุเผาศพ....ใกล้บ้าน !! (อ่าน 61) [3 ก.ค. 2562]
ใช้สิทธิเรียกร้องเหตุละเมิดจากคำสั่งพ้นกำหนด หมดสิทธิได้ค่าเสียหาย ! (อ่าน 29) [7 มิ.ย. 2562]
คำสั่งไล่ออกจากผู้ใหญ่บ้าน ... อุทธรณ์ แต่ไม่ลงลายมือชื่อ (อ่าน 4) [7 พ.ค. 2562]
ไม่พอใจเงินค่าทดแทนที่ดินที่่ถูกเวนคืน ... ต้องอุทธรณ์ตามเวลา ก่อนฟ้องคดี ! (อ่าน 6) [19 เม.ย. 2562]
คณะอนุโตตุลาการยังไม่ชี้ขาดข้อพิพาท ไม่อาจใช้สิทธิฟ้องศาลได้ ! (อ่าน 95) [19 เม.ย. 2562]
สำนักสงฆ์ถูกรื้อ ... ผู้พบเห็นแต่มิได้รับผลกระทบ ! ไม่มีสิทธิฟ้องคดีขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (อ่าน 149) [5 เม.ย. 2562]
"คู่กรณี" ในคดีพิพาททางปกครอง ... ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาได้หรือไม่ ? (อ่าน 40) [22 ก.พ. 2562]