ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

ระยะเวลาฟ้องคดี....กรณีหน่วยงานไม่แจ้งขยายเวลาอุทธรณ์ภายในกำหนด ! (อ่าน 90) [4 มี.ค. 2563]
ต้องทำอย่างไร ? เมื่อศาลไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้ตามที่ขอ (อ่าน 87) [24 ม.ค. 2563]
ฟ้องเพิกถอนประกาศผลสอบ ต้องอุทธรณ์ก่อนหรือไม่? (อ่าน 31) [17 ม.ค. 2563]
ฟ้องเรียกค่าเสียหายและรถตกหลุม : มิใช่การฟ้องเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (อ่าน 79) [9 ม.ค. 2563]
ไม่พอใจคำแนะนำเจ้าหน้าที่...ฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ ??? (อ่าน 52) [30 ส.ค. 2562]
สิทธิฟ้องคดีปกครองในฐานะผู้พิทักษ์ของ “คนเสมือนไร้ความสามารถ” (อ่าน 47) [30 ส.ค. 2562]
ปักป้ายว่าเขตอนุรักษ์ห้ามเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : ฟ้องศาลขอให้เพิกถอนประกาสได้ไหม ? (อ่าน 12) [12 ก.ค. 2562]
ฟ้องขอให้ยกเลิกการสร้างเมรุเผาศพ....ใกล้บ้าน !! (อ่าน 57) [3 ก.ค. 2562]
ใช้สิทธิเรียกร้องเหตุละเมิดจากคำสั่งพ้นกำหนด หมดสิทธิได้ค่าเสียหาย ! (อ่าน 31) [7 มิ.ย. 2562]
คำสั่งไล่ออกจากผู้ใหญ่บ้าน ... อุทธรณ์ แต่ไม่ลงลายมือชื่อ (อ่าน 7) [7 พ.ค. 2562]