ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

ปักป้ายว่าเขตอนุรักษ์ห้ามเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : ฟ้องศาลขอให้เพิกถอนประกาสได้ไหม ? (อ่าน 13) [12 ก.ค. 2562]
ฟ้องขอให้ยกเลิกการสร้างเมรุเผาศพ....ใกล้บ้าน !! (อ่าน 142) [3 ก.ค. 2562]
ใช้สิทธิเรียกร้องเหตุละเมิดจากคำสั่งพ้นกำหนด หมดสิทธิได้ค่าเสียหาย ! (อ่าน 138) [7 มิ.ย. 2562]
คำสั่งไล่ออกจากผู้ใหญ่บ้าน ... อุทธรณ์ แต่ไม่ลงลายมือชื่อ (อ่าน 92) [7 พ.ค. 2562]
ไม่พอใจเงินค่าทดแทนที่ดินที่่ถูกเวนคืน ... ต้องอุทธรณ์ตามเวลา ก่อนฟ้องคดี ! (อ่าน 42) [19 เม.ย. 2562]
คณะอนุโตตุลาการยังไม่ชี้ขาดข้อพิพาท ไม่อาจใช้สิทธิฟ้องศาลได้ ! (อ่าน 29) [19 เม.ย. 2562]
สำนักสงฆ์ถูกรื้อ ... ผู้พบเห็นแต่มิได้รับผลกระทบ ! ไม่มีสิทธิฟ้องคดีขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (อ่าน 76) [5 เม.ย. 2562]
"คู่กรณี" ในคดีพิพาททางปกครอง ... ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาได้หรือไม่ ? (อ่าน 22) [22 ก.พ. 2562]
"ไม่ใช่ผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดี ... เมื่อค้าขายในจุดที่ไม่ได้รับการผ่อนผัน" (อ่าน 150) [23 ม.ค. 2562]
ความเดือดร้อนหรือเสียหายยังมีอยู่ต่อเนื่อง ... ฟ้องศาลปกครองได้ภายในระยะเวลาใด (อ่าน 35) [3 ม.ค. 2562]