ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

คำสั่งไล่ออกจากผู้ใหญ่บ้าน ... อุทธรณ์ แต่ไม่ลงลายมือชื่อ (อ่าน 90) [7 พ.ค. 2562]
ไม่พอใจเงินค่าทดแทนที่ดินที่่ถูกเวนคืน ... ต้องอุทธรณ์ตามเวลา ก่อนฟ้องคดี ! (อ่าน 37) [19 เม.ย. 2562]
คณะอนุโตตุลาการยังไม่ชี้ขาดข้อพิพาท ไม่อาจใช้สิทธิฟ้องศาลได้ ! (อ่าน 4) [19 เม.ย. 2562]
สำนักสงฆ์ถูกรื้อ ... ผู้พบเห็นแต่มิได้รับผลกระทบ ! ไม่มีสิทธิฟ้องคดีขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (อ่าน 60) [5 เม.ย. 2562]
"คู่กรณี" ในคดีพิพาททางปกครอง ... ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาได้หรือไม่ ? (อ่าน 47) [22 ก.พ. 2562]
"ไม่ใช่ผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดี ... เมื่อค้าขายในจุดที่ไม่ได้รับการผ่อนผัน" (อ่าน 106) [23 ม.ค. 2562]
ความเดือดร้อนหรือเสียหายยังมีอยู่ต่อเนื่อง ... ฟ้องศาลปกครองได้ภายในระยะเวลาใด (อ่าน 17) [3 ม.ค. 2562]
ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล แต่เรียก "ค่าเสียหายมากเกินจริง" อย่างเห็นได้ชัด ! (อ่าน 25) [7 ธ.ค. 2561]
"เจ้าหน้าที่ไม่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ... ฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้เมื่อใด ? (อ่าน 28) [16 พ.ย. 2561]
ฟ้องคดีละเมิด : ความต่อเนื่องที่แตกต่างระหวา่ง "การกระทำ" กับ "ผล" (อ่าน 134) [2 ต.ค. 2561]