ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การสาธารณูปโภค

คัดค้านการรื้อถอน "คันกระดก" ในถนนหมู่บ้านจัดสรรที่ยกให้เป็นทางสาธารณะ ! (อ่าน 32) [7 ส.ค. 2563]
ออกประกาศเก็บค่าบริการในนิคมอุตสาหกรรม...โดยไม่มีอำนาจ (อ่าน 44) [7 ส.ค. 2563]
ใช้เครื่องสูบน้ำต่อตรงโดยไม่มีถังพัก : ผิดเงื่อนไขสัญญาการใช้น้ำ (อ่าน 73) [18 มี.ค. 2562]
"ขอไฟฟ้า" เข้าหมู่บ้านในที่ราชพัสดุ ! ต้องเช่าที่ดินก่อน ? (อ่าน 52) [22 พ.ย. 2561]
วางท่อประปารุกล้ำที่ดินเอกชนโดยไม่แจ้งให้เจ้าของทราบ ... ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย (อ่าน 76) [27 ก.พ. 2561]
"ปักเสาไฟฟ้าในหมู่บ้าน ... แต่ผู้อนุญาตไม่มีอำนาจ ! จึงไม่ชอบและต้องรื้อถอน" (อ่าน 88) [27 มิ.ย. 2560]
ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา "ไม่ตรงใจผู้ขอใช้น้ำ" การประปารับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 172) [6 ต.ค. 2559]
เทศบาลต้องเสียค่าไฟฟ้า ... เพราะไม่ใช่ "ไฟฟ้าสาธารณะ" ที่ได้รับการยกเว้น (อ่าน 60) [9 ก.ย. 2559]
กำหนดค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำตามประเภทผู้ใช้ ... "ไม่เลือกปฏิบัติ" (อ่าน 41) [29 ส.ค. 2559]
ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอ ... ไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด ! (อ่าน 185) [25 ก.ค. 2559]