ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การบริหารราชการแผ่นดิน

"คำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านไม่ชอบ ... เพราะเหตุแจกผ้าห่่ม "โดยไม่มีหน้าที่" (อ่าน 84) [5 ก.ค. 2560]
ไม่มีส่วนได้เสียในสัญญา .... ในระหว่างมีข้อผูกพันรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง (อ่าน 120) [21 ก.พ. 2560]
"ตัวแทนเชิด" ... เชิดเงินค่าบริการไปทำงานต่างประเทศ ! (อ่าน 21) [4 ต.ค. 2559]
มีอำนาจอนุญาติ ย่อมมีอำนาจยกเลิกให้จำหน่ายสินค้าได้ ... โดยชอบด้วย "ดุลพินิจ" ! (อ่าน 61) [4 ต.ค. 2559]
เคยต้อง "คดียาเสพติด" หมดสิทธิ ! เป็นผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 80) [24 พ.ค. 2559]
มีชื่ออยู่ในบ้านที่ถูกรื้อถอน ... มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ ? (อ่าน 180) [17 มี.ค. 2559]
ล้างมลทิน ไม่ได้ล้างความผิดหมดสิทธิเป็นผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 230) [17 มี.ค. 2559]
“ใช้สิทธิตามกฎหมาย” ไม่ใช่ความประพฤติเสื่อมเสีย ... ต้องพ้นจากตำแหน่ง ! (อ่าน 135) [22 ต.ค. 2558]
ฟ้อง ! ขอเพิกถอนกระบวนการถอดถอนผู้ใหญ่บ้านให้พ้นจากตำแหน่ง (อ่าน 124) [15 ก.ค. 2558]
ราษฎรลงประชามติ ... ให้ ! ออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 309) [27 ม.ค. 2558]