ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : อื่น ๆ

เป็น "โรคฉี่หนู" ถือเป็นกรณี "มีความจำเป็นและมีเหตุอันสมควร" ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนฯ ... หรือไม่ ? (อ่าน 66) [14 ก.ย. 2560]
"สภาพร้ายแรง" ที่อาจทำให้การพิจารณาทางปกครอง "ไม่เป็นกลาง" !! (อ่าน 237) [13 มิ.ย. 2560]
ความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง/ครองธรรม" (อ่าน 319) [5 พ.ย. 2557]
เมื่อผู้เช่าห้องของการเคหะตาย ... สิทธิการเช่าตกทอดทางมรดกหรือไม่ ? (อ่าน 67) [12 มิ.ย. 2557]
การใช้กฎหมายรักษาความมั่นคงของรัฐ : กับอำนาจการตรวจสอบของศาล /ครองธรรม (อ่าน 90) [10 ก.พ. 2557]
ส่งคนไปทำงานต่างประเทศไม่ได้...ไฉน? บริษัทอ้าง (อ่าน 114) [18 ม.ค. 2557]
มติคณะรัฐมนตรีกำหนด "วันหยุด" ... "หยุด" ให้ด้วยครับ! (อ่าน 288) [11 พ.ย. 2556]
อนุโลมให้ตั้งแผงลอย มิใช่อนุญาต...สั่งห้ามขายได้ครับ ! (อ่าน 97) [8 ก.ค. 2556]
ประกาศ...ห้ามบรรจุสุราลงขวด ? (อ่าน 107) [9 ม.ค. 2556]
มีกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขาย...ต้อง"ย้ายเจ้าบ้าน"เดิม ! (อ่าน 86) [27 ธ.ค. 2555]