ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : อื่น ๆ

17 ปี ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิประชาชน (อ่าน 35) [31 ก.ค. 2561]
การรถไฟแห่งประเทศไทย...ให้เช่าแผงค้า "ตลาดนัดจตุจักร" ได้หรือไม่ ? (อ่าน 45) [9 ก.ค. 2561]
"มีพฤติการณ์ที่จำเป็น" ...ขอขยายระยะเวลายื่นคำอุทธรณ์ได้ (อ่าน 34) [24 พ.ค. 2561]
เป็น "โรคฉี่หนู" ถือเป็นกรณี "มีความจำเป็นและมีเหตุอันสมควร" ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนฯ ... หรือไม่ ? (อ่าน 21) [14 ก.ย. 2560]
"สภาพร้ายแรง" ที่อาจทำให้การพิจารณาทางปกครอง "ไม่เป็นกลาง" !! (อ่าน 217) [13 มิ.ย. 2560]
ความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง/ครองธรรม" (อ่าน 67) [5 พ.ย. 2557]
เมื่อผู้เช่าห้องของการเคหะตาย ... สิทธิการเช่าตกทอดทางมรดกหรือไม่ ? (อ่าน 99) [12 มิ.ย. 2557]
การใช้กฎหมายรักษาความมั่นคงของรัฐ : กับอำนาจการตรวจสอบของศาล /ครองธรรม (อ่าน 139) [10 ก.พ. 2557]
ส่งคนไปทำงานต่างประเทศไม่ได้...ไฉน? บริษัทอ้าง (อ่าน 149) [18 ม.ค. 2557]
มติคณะรัฐมนตรีกำหนด "วันหยุด" ... "หยุด" ให้ด้วยครับ! (อ่าน 30) [11 พ.ย. 2556]