ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

การยื่นคำขอรับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" สำคัญอย่างไร ? (อ่าน 89) [7 ม.ค. 2562]
"ก่อสร้างศาลพระภูมิ ... โครงการที่ (ไม่) จำเป็นเร่งด่วน ?" (อ่าน 140) [7 ธ.ค. 2561]
การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม... ที่ "สภาท้องถิ่น" (ไม่) ต้องอนุมัติ ? (อ่าน 177) [7 ธ.ค. 2561]
ต้นไม้ริมทางล้มทับเกิดความเสียหาย !! หน่วยงานรัฐต้องชดใช้ ? (อ่าน 35) [14 พ.ย. 2561]
"แพทย์ประจำตำบล" ... คัดเลือกอย่างไรและจำเป็นต้องมีหรือไม่ ? (อ่าน 34) [30 ต.ค. 2561]
ให้อาหารสัตว์ในบ้าน...เป็น "เหตุรำคาญ" เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับได้ครับ! (อ่าน 74) [10 ต.ค. 2561]
สัญญาจ้างพนักงานสิ้นสุด...หน่วยงานราชการไม่ต่อสัญญาก็ได้ครับ !!! (อ่าน 46) [2 ต.ค. 2561]
ผู้ใหญ่บ้าน "รับรองข้อมูลความเสียหายเป็นเท็จ..." ...ผิดวินัยร้ายแรงนะครับ !! (อ่าน 68) [2 ต.ค. 2561]
ฟ้องคดีละเมิด : ความต่อเนื่องที่แตกต่างระหวา่ง "การกระทำ" กับ "ผล" (อ่าน 27) [2 ต.ค. 2561]
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย...เพราะวินิจฉัยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง (อ่าน 24) [2 ต.ค. 2561]