ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

ขับรถตกสระน้ำ : ผู้ขับขี่หรือหน่วยงานของรัฐ ใครกัน...ประมาทเลินเล่อ !? (อ่าน 101) [27 ก.พ. 2560]
ลงทะเบียนทหารกองเกินเลยกำหนดเวลา ... ขาดคุณสมบัติเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ ? (อ่าน 83) [23 ก.พ. 2560]
หมดสิทธิสมัครเป็นประธานคณะกรรมการฯ ... เพราะขาดประชุมนานต่อเนื่อง ! (อ่าน 93) [23 ก.พ. 2560]
รับรองบุคคลซึ่งขอทำบัตรประชาชนอันเป็นเท็จ .... ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ? (อ่าน 209) [22 ก.พ. 2560]
หัวหน้าคลังต้งอทำอย่างไร ? : เมื่อผู้ยืมเงินทดรองราชการ ไม่ยอมคืนเงินเหลือจ่าย (อ่าน 49) [15 ก.พ. 2560]
ถนนชำรุด แค่ปักถุงพลาสติกแจ้งเตือน : ไ่ม่เพียงพอแก่การป้องกันเหตุ! (อ่าน 238) [6 ก.พ. 2560]
บรรพชาเป็นสามเณรหลังจากประกาศผลการเลือกตั้ง ... สิ้นสุดสมาชิกภาพหรือไม่ ? (อ่าน 4) [28 ธ.ค. 2559]
ภรรยาเป็นคู่สัญญากับเทศบาล ... สามีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือไม่ ? (อ่าน 101) [16 พ.ย. 2559]
ใช้ทางสัญจรโดยเจ้าของไม่ขัดขวาง : ถือเป็นทางสาธารณะ !? (อ่าน 75) [2 พ.ย. 2559]
ประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น น้อย คำถาม ปิด ถือไม่ได้ว่ารับฟัง ! (อ่าน 76) [25 ต.ค. 2559]