ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

ต้องพ้นจากตำแหน่ง ! เพราะ "มีหนี้สินล้นพ้นตัว" (อ่าน 57) [6 ธ.ค. 2560]
"ลงมติแบบรวบรัด : ขัดกฎหมาย !" (อ่าน 100) [6 ธ.ค. 2560]
ราษฎรเข้าชื่อร้องขอเกินกึ่งหนึ่ง ... ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่ง (อ่าน 84) [27 พ.ย. 2560]
ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง ... เจ้าหน้าที่ตาย ! หน่วยงานต้องรับผิด? (อ่าน 80) [14 พ.ย. 2560]
"ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ" เพราะตกสำรวจ ! (อ่าน 99) [17 ต.ค. 2560]
แสดงตนเป็นผู้รับจ้าง ... ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือไม่ ? (อ่าน 213) [14 ก.ย. 2560]
ผลประโยชน์ (ยังไม่) ขัดกัน !? (อ่าน 151) [1 ส.ค. 2560]
"ถอดถอนเลขานุการนายกเทศมนตรีเพราะหมดความไว้วางใจ ... ดุลพินิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องให้โอกาสและเหตุผล !?" (อ่าน 157) [5 ก.ค. 2560]
"เสนอญัตติเพื่อถอดถอน "ประธาน" แต่ "รองประธาน" ดำเนินก่ารประชุมไม่ชอบ !" (อ่าน 96) [5 ก.ค. 2560]
"ไปราชการต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ... มีความผิด ต้องพ้นจากตำแหน่ง !" (อ่าน 164) [5 พ.ค. 2560]