ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

"แพทย์ประจำตำบล" ... คัดเลือกอย่างไรและจำเป็นต้องมีหรือไม่ ? (อ่าน 35) [30 ต.ค. 2561]
ให้อาหารสัตว์ในบ้าน...เป็น "เหตุรำคาญ" เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับได้ครับ! (อ่าน 25) [10 ต.ค. 2561]
สัญญาจ้างพนักงานสิ้นสุด...หน่วยงานราชการไม่ต่อสัญญาก็ได้ครับ !!! (อ่าน 36) [2 ต.ค. 2561]
ผู้ใหญ่บ้าน "รับรองข้อมูลความเสียหายเป็นเท็จ..." ...ผิดวินัยร้ายแรงนะครับ !! (อ่าน 54) [2 ต.ค. 2561]
ฟ้องคดีละเมิด : ความต่อเนื่องที่แตกต่างระหวา่ง "การกระทำ" กับ "ผล" (อ่าน 18) [2 ต.ค. 2561]
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย...เพราะวินิจฉัยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง (อ่าน 90) [2 ต.ค. 2561]
รื้อถอนรั้วกั้นระหว่างบ้าน (ไม่) ได้ ... เพราะ (ไม่) เข้าข่ายเหตุรำคาญ (อ่าน 65) [24 ก.ย. 2561]
กลิ่นเหม็นไม่หมดสิ้น ... หน้าที่ยังต้องปฏิบัติครับผม !! (อ่าน 15) [18 ก.ย. 2561]
เบิกจ่ายเงินค่าน้ำมัน "รถยนต์ส่วนตัว" โดยใช้สิทธิ...ราชการ ! (อ่าน 16) [13 ก.ย. 2561]
กองวัสดุบนพื้นถนนทำให้คนตาย...เป็นละเมิดนะครับ !!! (อ่าน 44) [31 ส.ค. 2561]