ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

ขอเบิกค่าเช่าที่พัก...กรณีไปช่วยราชการในพื้นที่ที่ “เช่าซื้อบ้าน” (อ่าน 38)   [27 พ.ย. 2563]
ตกลงซื้อขายสัญญาณไฟจราจรด้วยวาจา มีผลผูกพันหรือไม่ ? (อ่าน 139) [2 พ.ย. 2563]
บริหารงบประมาณส่อไปในทางทุจริต ก็มีสิทธิ...พ้นจากตำแหน่งได้ ! (อ่าน 316) [29 ก.ย. 2563]
มีบ้านเช่าซื้ออยู่ในพื้นที่ไปช่วยราชการ : ขอเบิกค่าที่พักได้ไหม ? (อ่าน 352) [11 ก.ย. 2563]
กระบวนการสอบสวนไม่ชอบ เพราะกรรมการเข้าร่วมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (อ่าน 218) [20 ส.ค. 2563]
นายก อบต. พ้นจากตำแหน่ง : เพราะรู้เห็นการปลอมแปลงผลการสอบ !! (อ่าน 443) [20 ส.ค. 2563]
สั่งอายัดสิทธิเรียกร้องในเงินเดือนของนายกเทศมนตรีได้หรือไม่ ? (อ่าน 208) [20 ส.ค. 2563]
นายก อบต. ดำรงตำแหน่งขณะประกันความขำรุดของงาน : เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ (อ่าน 21) [7 ส.ค. 2563]
ท้าชกต่อยและถ่ายวิดีโอในที่ประชุม ... พฤติกรรมเสื่อมเสียที่อาจต้องพ้นจากตำแหน่ง ! (อ่าน 45) [7 ส.ค. 2563]
ผู้รับจ้างสร้างถนนไม่ตรงเงื่อนไข มีสิทธิรับค่าจ้างเพียงใด ? (อ่าน 37) [10 ก.ค. 2563]