ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

"ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ" เพราะตกสำรวจ ! (อ่าน 31)   [17 ต.ค. 2560]
แสดงตนเป็นผู้รับจ้าง ... ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือไม่ ? (อ่าน 62) [14 ก.ย. 2560]
ผลประโยชน์ (ยังไม่) ขัดกัน !? (อ่าน 197) [1 ส.ค. 2560]
"ถอดถอนเลขานุการนายกเทศมนตรีเพราะหมดความไว้วางใจ ... ดุลพินิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องให้โอกาสและเหตุผล !?" (อ่าน 55) [5 ก.ค. 2560]
"เสนอญัตติเพื่อถอดถอน "ประธาน" แต่ "รองประธาน" ดำเนินก่ารประชุมไม่ชอบ !" (อ่าน 53) [5 ก.ค. 2560]
"ไปราชการต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ... มีความผิด ต้องพ้นจากตำแหน่ง !" (อ่าน 27) [5 พ.ค. 2560]
"ถูกจำคุกระหว่างอุทธรณ์ เพียง 1 วัน ... สิ้นสุดสมาชิกภาพหรือไม่ ?" (อ่าน 64) [4 พ.ค. 2560]
"ไม่แจ้งว่าอุทธรณ์ต่อใคร ! มีผลอย่างไรต่อระยะเวลาอุทธรณ์ ? (อ่าน 172) [2 พ.ค. 2560]
"หัวหน้าคลังต้องทำอย่างไร ? : เมื่อผู้ยืมเงินทดรองราชการ ไม่ยอมคืนเงินเหลือจ่าย !" (อ่าน 98) [2 พ.ค. 2560]
ขับรถตกสระน้ำ : ผู้ขับขี่หรือหน่วยงานของรัฐ ใครกัน...ประมาทเลินเล่อ !? (อ่าน 105) [27 ก.พ. 2560]