ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

กำนันเล่นพนัน : แม้ไม่ได้เป็นเจ้ามือก็อาจพ้นจากตำแหน่งได้ (อ่าน 254) [29 ม.ค. 2564]
สั่งให้พ้นจากตำแหน่งรองนายก อบต. ต้องให้โอกาสโต้แย้งก่อนหรือไม่ ? (อ่าน 83) [13 ม.ค. 2564]
เทศบาลไม่ต่อสัญญาพนักงานจ้าง...โดยอ้างเหตุลดค่าใช้จ่าย (อ่าน 113) [4 ธ.ค. 2563]
ขอเบิกค่าเช่าที่พัก...กรณีไปช่วยราชการในพื้นที่ที่ “เช่าซื้อบ้าน” (อ่าน 33) [27 พ.ย. 2563]
ตกลงซื้อขายสัญญาณไฟจราจรด้วยวาจา มีผลผูกพันหรือไม่ ? (อ่าน 351) [2 พ.ย. 2563]
บริหารงบประมาณส่อไปในทางทุจริต ก็มีสิทธิ...พ้นจากตำแหน่งได้ ! (อ่าน 548) [29 ก.ย. 2563]
มีบ้านเช่าซื้ออยู่ในพื้นที่ไปช่วยราชการ : ขอเบิกค่าที่พักได้ไหม ? (อ่าน 495) [11 ก.ย. 2563]
กระบวนการสอบสวนไม่ชอบ เพราะกรรมการเข้าร่วมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (อ่าน 316) [20 ส.ค. 2563]
นายก อบต. พ้นจากตำแหน่ง : เพราะรู้เห็นการปลอมแปลงผลการสอบ !! (อ่าน 649) [20 ส.ค. 2563]
สั่งอายัดสิทธิเรียกร้องในเงินเดือนของนายกเทศมนตรีได้หรือไม่ ? (อ่าน 332) [20 ส.ค. 2563]