ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

นายก อบต. อุปสมบทตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พ้นจากตำแหน่งหรือไม่ ? (อ่าน 12)   [13 พ.ย. 2562]
บรรพชาเป็นสามเณร สิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภา อบต. หรือไม่ ? (อ่าน 71) [18 ต.ค. 2562]
"ผู้พิการทางสายตาฟ้องขอให้หน่วยงานจัดการสิ่งกีดขวางทางเท้า" (อ่าน 77) [4 ต.ค. 2562]
"การสอบสวนเจ้าหน้าที่....กรณีละเมิดหน่วยงานอื่น !" (อ่าน 77) [4 ต.ค. 2562]
"เสียงดังจากการตีแป้ง....เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหน้าที่แล้ว ไม่ละเลย" (อ่าน 217) [4 ต.ค. 2562]
"เป็นลูกจ้างประจำ : ต้องห้ามสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน" (อ่าน 69) [30 ก.ย. 2562]
มีส่วนได้เสียกับ อบต. เพราะเหตุจ้างบุตรชายเป็น รปภ. กะกลางคืน ! (อ่าน 24) [6 ก.ย. 2562]
นายก อบต. พ้นความรับผิด เพราะไม่อาจรู้ถึงการตรวจรับงานที่ไม่ถูกต้อง ! (อ่าน 304) [6 ก.ย. 2562]
สิ้นสมาชิกภาพ เพราะรู้เห็นกับภรรยาให้คนอื่นมาทำสัญญากับ อบต. แทนตน (อ่าน 29) [28 ส.ค. 2562]
ผู้ว่าฯ ไม่เสนอให้ถอดถอนนายกเทศมนตรี เพราะเป็นกรณีความผิดในวาระเดิม ! (อ่าน 244) [16 ส.ค. 2562]