ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

ผลประโยชน์ทับซ้อน...! ข้อต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 27)   [9 ก.ค. 2561]
ผู้ใหญ่บ้าน ... ไม่นำเงินไปบริจาคตามมติคณะกรรมการหมู่บ้านและบริหารโครงการประปาไม่โปร่งใส !! ผิดวินัยร้ายแรง !! (อ่าน 83) [19 มิ.ย. 2561]
การเรียกคืนเงินจากเจ้าหน้าที่ : ที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ ! (อ่าน 82) [18 พ.ค. 2561]
มี "เหตุเพียงพอ" ก็สั่งให้ประจำเทศบาลได้ ครับ ! (อ่าน 110) [18 พ.ค. 2561]
จับสลากเลือกผู้ใหญ่บ้านผิดขั้นตอน ... การเลือก (ไม่) ชอบหรือไม่ ? (อ่าน 35) [18 พ.ค. 2561]
เพลิงไหม้บ่อขยะ ลามติดที่ทำกินเอกชน ... เทศบาลต้องรับผิด ?! (อ่าน 80) [18 พ.ค. 2561]
"ความไว้วางใจ" เหตุผลในการแต่งตั้ง - ถอดถอน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 125) [20 ก.พ. 2561]
เปลี่ยนสถานที่เปิดซองโดยไม่แจ้งให้ทราบททั่วกัน : ไม่เป็นธรรม ต้องยกเลิก ! (อ่าน 138) [20 ก.พ. 2561]
กฎหมายให้ "ความคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริต" เมื่อสุจริต ครับ! (อ่าน 275) [20 ก.พ. 2561]
รองนายก อบต. ไม่ต้องรับผิด ... เพราะไม่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม (อ่าน 64) [25 ม.ค. 2561]