ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การพัสดุ

“เหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟัง” : การใช้ดุลพินิจกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา (อ่าน 94) [3 ต.ค. 2560]
เผาทำลายเอกสารลามไหม้สวนยาง (อ่าน 107) [14 ก.ย. 2560]
ไม่อาจอ้างเหตุเข้าใจผิด เพื่อไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขประกวดราคา (อ่าน 64) [14 ก.ย. 2560]
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่เสร็จ (อ่าน 45) [26 ก.ค. 2560]
"ต้องตีความตาม "เจตนา" ... เมื่อรัฐออกประกาศสอบราคาไม่ชัดเจน" (อ่าน 137) [5 พ.ค. 2560]
จัดซื้อที่ดินในราคาที่ (ไม่) สูงเกินจริง ... ไม่เป็นละเมิด ! (อ่าน 158) [4 เม.ย. 2560]
“ผลประโยชน์ของราชการ ” หัวใจในการจัดซื้อจัดจ้าง !! (อ่าน 239) [13 ม.ค. 2560]
ขยายเวลาปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ... เพราะความบกพร่องของหน่วยงาน !! (อ่าน 106) [22 เม.ย. 2559]
น้ำท่วม ... "เหตุสุดวิสัย" ที่อาจขอขยายเวลาตามสัญญาได้ (อ่าน 317) [22 เม.ย. 2559]
ใบแจ้งปริมาณงาน ไม่แสดงราคา ... ไม่ผิดเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญในการคัดเลือกผู้ค้า ! (อ่าน 202) [21 เม.ย. 2559]