ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การพัสดุ

“ผลประโยชน์ของราชการ ” หัวใจในการจัดซื้อจัดจ้าง !! (อ่าน 111) [13 ม.ค. 2560]
ขยายเวลาปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ... เพราะความบกพร่องของหน่วยงาน !! (อ่าน 138) [22 เม.ย. 2559]
น้ำท่วม ... เหตุสุดวิสัย ที่อาจขอขยายเวลาตามสัญญาได้ (อ่าน 87) [22 เม.ย. 2559]
ใบแจ้งปริมาณงาน ไม่แสดงราคา ... ไม่ผิดเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญในการคัดเลือกผู้ค้า ! (อ่าน 131) [21 เม.ย. 2559]
ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับ ... เมื่อ ไม่มี เหตุอันสมควร (อ่าน 480) [21 มี.ค. 2559]
การกีดกันการเสนอราคา ... เพราะกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุไม่ชอบ ! (อ่าน 218) [26 ส.ค. 2558]
“แจ้งความประสงค์ขอเข้าเสนอราคาไว้ก่อนล่วงหน้า ... ใช่ว่าจะได้รับโอกาสเสมอไป !” (อ่าน 213) [15 ก.ค. 2558]
คืนหลักประกันสัญญาจ้างให้บุคคลไม่มีสิทธิ์ ... ผิด ! นะครับ ! (อ่าน 172) [12 มี.ค. 2558]
หมดสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา ... เพราะว่าหนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์ (อ่าน 275) [27 ม.ค. 2558]
สมาชิก อบต. กับสิทธิฟ้องคดีเพื่อควบคุมการบริหารงานของนายก อบต. (อ่าน 144) [16 ต.ค. 2557]