ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การพัสดุ

"คณะกรรมการตรวจการจ้าง" ... ตรวจรับงานจ้าง ด้วยสายตา !! (อ่าน 96)   [13 ก.ย. 2561]
""บันทึกขออนุมัติ" ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสัญญา ... นำมาอ้างไม่รับมอบครุภัณฑ์ไม่ได้ ?" (อ่าน 62) [22 ส.ค. 2561]
"หลักประกันซอง ... หลักประกันสัญญา" ... ต้องถูกต้องตามเงื่อนไข ครับ ! (อ่าน 32) [7 ส.ค. 2561]
ถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายรถตัก ... เพราะไม่ยอมไปทดลองตักผักตบชวา (อ่าน 129) [19 มิ.ย. 2561]
หนังสือรับรองผลงานต้องมีความน่าเชื่อถือ ... หากไม่ ! หน่วยงานยกเลิกการสอบราคาได้ ! (อ่าน 250) [14 มี.ค. 2561]
เปลี่ยนสถานที่เปิดซองโดยไม่แจ้งให้ทราบททั่วกัน : ไม่เป็นธรรม ต้องยกเลิก ! (อ่าน 98) [20 ก.พ. 2561]
ลงชื่อตรวจรับพัสดุโดยไม่มีหน้าที่ อ้างเจตนาดี ทำไม่ได้ !! (อ่าน 97) [25 ม.ค. 2561]
"ค่าปรับ" เกิน 10% ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ... เรียกได้ ! ในสัญญาทางปกครอง (อ่าน 253) [17 ม.ค. 2561]
“เหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟัง” : การใช้ดุลพินิจกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา (อ่าน 191) [3 ต.ค. 2560]
เผาทำลายเอกสารลามไหม้สวนยาง (อ่าน 176) [14 ก.ย. 2560]