ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การพัสดุ

จัดซื้อที่ดินในราคาที่ (ไม่) สูงเกินจริง ... ไม่เป็นละเมิด ! (อ่าน 96) [4 เม.ย. 2560]
“ผลประโยชน์ของราชการ ” หัวใจในการจัดซื้อจัดจ้าง !! (อ่าน 87) [13 ม.ค. 2560]
ขยายเวลาปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ... เพราะความบกพร่องของหน่วยงาน !! (อ่าน 196) [22 เม.ย. 2559]
น้ำท่วม ... เหตุสุดวิสัย ที่อาจขอขยายเวลาตามสัญญาได้ (อ่าน 80) [22 เม.ย. 2559]
ใบแจ้งปริมาณงาน ไม่แสดงราคา ... ไม่ผิดเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญในการคัดเลือกผู้ค้า ! (อ่าน 123) [21 เม.ย. 2559]
ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับ ... เมื่อ ไม่มี เหตุอันสมควร (อ่าน 517) [21 มี.ค. 2559]
การกีดกันการเสนอราคา ... เพราะกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุไม่ชอบ ! (อ่าน 323) [26 ส.ค. 2558]
“แจ้งความประสงค์ขอเข้าเสนอราคาไว้ก่อนล่วงหน้า ... ใช่ว่าจะได้รับโอกาสเสมอไป !” (อ่าน 301) [15 ก.ค. 2558]
คืนหลักประกันสัญญาจ้างให้บุคคลไม่มีสิทธิ์ ... ผิด ! นะครับ ! (อ่าน 186) [12 มี.ค. 2558]
หมดสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา ... เพราะว่าหนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์ (อ่าน 351) [27 ม.ค. 2558]