ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สัญญาทางปกครอง

สัญญากู้ยืมเงินเพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว .... เป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ ? (อ่าน 112) [2 พ.ย. 2563]
ตกลงซื้อขายสัญญาณไฟจราจรด้วยวาจา มีผลผูกพันหรือไม่ ? (อ่าน 139) [2 พ.ย. 2563]
สัญญาชำระค่าบริการ e-Auction เป็นสัญญาทางปกครอง (อ่าน 178) [29 ก.ย. 2563]
นายก อบต. ดำรงตำแหน่งขณะประกันความขำรุดของงาน : เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ (อ่าน 21) [7 ส.ค. 2563]
ผลของการเลิกจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ! (อ่าน 339) [7 ส.ค. 2563]
ผู้รับจ้างสร้างถนนไม่ตรงเงื่อนไข มีสิทธิรับค่าจ้างเพียงใด ? (อ่าน 37) [10 ก.ค. 2563]
ข้อกำหนดในสัญญารับทุนการศึกษา ... สำคัญต่อผู้รับทุน (อ่าน 275) [10 ก.ค. 2563]
รถชน ไม่เป็นเหตุสุดวิสัย ริบหลักประกันซองได้ !? (อ่าน 154) [10 ก.ค. 2563]
ยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องอย่างไร ? ให้ถูกต้อง ! (อ่าน 89) [9 มี.ค. 2563]
ขอยกเว้นชดใช้ทุนการศึกษา ... เพราะเหตุมีปัญหาสุขภาพ (อ่าน 435) [24 ก.พ. 2563]