ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สัญญาทางปกครอง

นายก อบต. ดำรงตำแหน่งขณะประกันความขำรุดของงาน : เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ (อ่าน 19) [7 ส.ค. 2563]
ผลของการเลิกจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ! (อ่าน 175) [7 ส.ค. 2563]
ผู้รับจ้างสร้างถนนไม่ตรงเงื่อนไข มีสิทธิรับค่าจ้างเพียงใด ? (อ่าน 39) [10 ก.ค. 2563]
ข้อกำหนดในสัญญารับทุนการศึกษา ... สำคัญต่อผู้รับทุน (อ่าน 179) [10 ก.ค. 2563]
รถชน ไม่เป็นเหตุสุดวิสัย ริบหลักประกันซองได้ !? (อ่าน 94) [10 ก.ค. 2563]
ยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องอย่างไร ? ให้ถูกต้อง ! (อ่าน 48) [9 มี.ค. 2563]
ขอยกเว้นชดใช้ทุนการศึกษา ... เพราะเหตุมีปัญหาสุขภาพ (อ่าน 344) [24 ก.พ. 2563]
ถูกรัฐบอกเลิกสัญญา : ขอค่าใช้จ่ายในการประกวดราคาคืนได้ไหม? (อ่าน 36) [24 ม.ค. 2563]
ฟ้องขอให้ชำระ "ค่าบริการ" e-Auction อยู่ในอำนาจของศาลใด? (อ่าน 66) [20 ธ.ค. 2562]
สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของ อบต. เป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่? (อ่าน 58) [9 ต.ค. 2562]