ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สัญญาทางปกครอง

ยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องอย่างไร ? ให้ถูกต้อง ! (อ่าน 60) [9 มี.ค. 2563]
ขอยกเว้นชดใช้ทุนการศึกษา ... เพราะเหตุมีปัญหาสุขภาพ (อ่าน 254) [24 ก.พ. 2563]
ถูกรัฐบอกเลิกสัญญา : ขอค่าใช้จ่ายในการประกวดราคาคืนได้ไหม? (อ่าน 25) [24 ม.ค. 2563]
ฟ้องขอให้ชำระ "ค่าบริการ" e-Auction อยู่ในอำนาจของศาลใด? (อ่าน 78) [20 ธ.ค. 2562]
สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของ อบต. เป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่? (อ่าน 20) [9 ต.ค. 2562]
การโอนสิทธิเรียกร้องมีผลสมบูรณ์ ... เมื่อทำเป็นหนังสือและบอกกล่าวแก่ลูกหนี้ (อ่าน 65) [3 ก.ค. 2562]
หน่วยงานบอกเลิกสัญญาจ้าง ... เอกชนฟ้องขอให้เพิกถอนการบอกเลิกสัญญาไม่ได้ ! (อ่าน 40) [7 มิ.ย. 2562]
คณะอนุโตตุลาการยังไม่ชี้ขาดข้อพิพาท ไม่อาจใช้สิทธิฟ้องศาลได้ ! (อ่าน 110) [19 เม.ย. 2562]
ค่าปรับจากการผิดสัญญา .... เจตนารมณ์กฎหมายที่คู่สัญญาต้องใส่ใจ (อ่าน 2058) [8 ก.พ. 2562]
"สัญญาจ้างมุ่งผลสำเร็จของงานทั้งหมด ... เมื่องานไม่ถูกต้องตามสัญญา ผู้ว่าจ้างไม่ต้องชำระค่าจ้าง ?" (อ่าน 68) [7 ม.ค. 2562]