ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สัญญาทางปกครอง

การโอนสิทธิเรียกร้องมีผลสมบูรณ์ ... เมื่อทำเป็นหนังสือและบอกกล่าวแก่ลูกหนี้ (อ่าน 39) [3 ก.ค. 2562]
หน่วยงานบอกเลิกสัญญาจ้าง ... เอกชนฟ้องขอให้เพิกถอนการบอกเลิกสัญญาไม่ได้ ! (อ่าน 29) [7 มิ.ย. 2562]
คณะอนุโตตุลาการยังไม่ชี้ขาดข้อพิพาท ไม่อาจใช้สิทธิฟ้องศาลได้ ! (อ่าน 28) [19 เม.ย. 2562]
ค่าปรับจากการผิดสัญญา .... เจตนารมณ์กฎหมายที่คู่สัญญาต้องใส่ใจ (อ่าน 924) [8 ก.พ. 2562]
"สัญญาจ้างมุ่งผลสำเร็จของงานทั้งหมด ... เมื่องานไม่ถูกต้องตามสัญญา ผู้ว่าจ้างไม่ต้องชำระค่าจ้าง ?" (อ่าน 45) [7 ม.ค. 2562]
"สัญญาทางแพ่ง...สัญญาทางปกครอง...พิจารณาอย่างไร? (อ่าน 209) [30 ต.ค. 2561]
สัญญาจ้างพนักงานสิ้นสุด...หน่วยงานราชการไม่ต่อสัญญาก็ได้ครับ !!! (อ่าน 39) [2 ต.ค. 2561]
กทม. ยินยอมให้เอกชนจัดหาผู้ค้ารายย่อย ... ต้องร่วมรับผิดต่อผู้จองที่เสียหาย ! (อ่าน 34) [13 ก.ย. 2561]
สัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามกำหนดเวลา ... หน่วยงานมีดุลพินิจไม่ต่อสัญญาจ้าง ! (อ่าน 11) [13 ก.ย. 2561]
"เหตุสุดวิสัย" เพราะพื้นที่ก่อสร้างไม่พร้อมส่งมอบ ... จึงต้องขยายเวลาและลดค่าปรับ" (อ่าน 117) [24 ส.ค. 2560]