ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ที่ดินและการเวนคืน

ซื้อที่ดินมาโดยสุจริต แต่กลับไม่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง ! (อ่าน 228) [27 ก.พ. 2560]
ขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ... เหตุใด ไม่ดำเนินการตามเวลา ! (อ่าน 103) [17 ต.ค. 2559]
ขายที่ดินโดยคู่สมรสไม่ยินยอม ... เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนได้หรือไม่ ? (อ่าน 11) [7 ต.ค. 2559]
ราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่อุทิศให้ ... จะขอคืนได้หรือไม่ ? (อ่าน 114) [28 เม.ย. 2559]
หลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนและดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น (อ่าน 223) [17 มี.ค. 2559]
อาชีพหลักไม่ใช่เกษตรกร ... หมดสิทธิทำประโยชน์ที่ดินรัฐครับ ! (อ่าน 284) [8 มี.ค. 2559]
มารดาเจ้าของที่ดินอนุญาตด้วยวาจา ... จะถือว่าเจ้าของที่ดินอนุญาตให้ราชการใช้ที่ดินหรือไม่ ? (อ่าน 64) [18 พ.ย. 2558]
ออกโฉนดที่ดินโดยประมาท ... ผมเสียหายชดใช้ด้วยครับ ! (อ่าน 107) [8 ก.ค. 2558]
ผู้จัดสรรที่ดิน ... ! ดูแลสาธารณูปโภคด้วยครับ ! (อ่าน 78) [30 มิ.ย. 2558]
ก่อสร้างถนนเพื่อประโยชน์ของการจราจรแต่รุกล้ำที่ดินของเอกชน (อ่าน 148) [18 มิ.ย. 2558]