ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ที่ดินและการเวนคืน

ผู้ซื้อที่ดินโดยสุจริต ... เสียหาย ! เพราะโฉนดที่ดินถูกเพิกถอน (อ่าน 279) [14 ก.ย. 2560]
"ไม่ใช้ประโยชน์ที่ดินตามวัตถุประสงค์การเวนคืน ... ต้องคืนครับ !? (อ่าน 58) [16 มิ.ย. 2560]
ซื้อที่ดินมาโดยสุจริต แต่กลับไม่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง ! (อ่าน 265) [27 ก.พ. 2560]
ขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ... เหตุใด ไม่ดำเนินการตามเวลา ! (อ่าน 217) [17 ต.ค. 2559]
ขายที่ดินโดยคู่สมรสไม่ยินยอม ... เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนได้หรือไม่ ? (อ่าน 14) [7 ต.ค. 2559]
ราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่อุทิศให้ ... จะขอคืนได้หรือไม่ ? (อ่าน 105) [28 เม.ย. 2559]
หลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนและดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น (อ่าน 637) [17 มี.ค. 2559]
อาชีพหลักไม่ใช่เกษตรกร ... หมดสิทธิทำประโยชน์ที่ดินรัฐครับ ! (อ่าน 111) [8 มี.ค. 2559]
มารดาเจ้าของที่ดินอนุญาตด้วยวาจา ... จะถือว่าเจ้าของที่ดินอนุญาตให้ราชการใช้ที่ดินหรือไม่ ? (อ่าน 248) [18 พ.ย. 2558]
ออกโฉนดที่ดินโดยประมาท ... ผมเสียหายชดใช้ด้วยครับ ! (อ่าน 90) [8 ก.ค. 2558]