ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

ไม่พอใจเงินค่าทดแทนที่ดินที่่ถูกเวนคืน ... ต้องอุทธรณ์ตามเวลา ก่อนฟ้องคดี ! (อ่าน 54)   [19 เม.ย. 2562]
กระแสไฟฟ้ารั่วจากอุปกรณ์ในพื้นที่ส่วนบุคคล ... ใคร? ต้องรับผิด (อ่าน 28) [28 มี.ค. 2562]
นำราคาที่เคยเสนอและถูกยกเลิกไปแล้ว....มาเปรียบเทียบให้เป็นราคาที่ควรจัดซื้อครั้งนี้...ไม่ได้!! (อ่าน 9) [18 มี.ค. 2562]
ป้ายประชาสัมพันธ์งานเทศกาล มีรูปผู้บริหารหน่วยงานได้ไหม!? (อ่าน 46) [18 มี.ค. 2562]
คำสั่งให้ชดใช้เงิน....เหตุเพราะ "นายกเทศมนตรี" เป็นคู่สัญญากับเทศบาล (อ่าน 23) [26 ก.พ. 2562]
ให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ... อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย ! (อ่าน 188) [26 ก.พ. 2562]
ให้ "หญิง" ถอดเสื้อผ้ารอตรวจร่างกาย ... วิธีการที่มีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (อ่าน 46) [8 ก.พ. 2562]
ลงรูปถ่ายผู้บริหารท้องถิ่น ... ในปฏิทินประจำปีได้ไหม (อ่าน 41) [1 ก.พ. 2562]
แม้ไม่ได้ร่วมทุจริต : แต่ต้องรับผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (อ่าน 46) [1 ก.พ. 2562]
"พฤติการณ์" ถือว่าให้ที่ดินตกเป็นที่สาธารณประโยชน์โดยปริยาย ! (อ่าน 15) [23 ม.ค. 2562]