ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

การรถไฟ...ดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารอย่างเพียงพอแล้ว! (อ่าน 57)   [10 ต.ค. 2561]
"กระแสไฟฟ้ารั่ว" จากโคมไฟสาธารณะบนเสาไฟฟ้าตามถนน คนตาย! (อ่าน 34)   [10 ต.ค. 2561]
"ที่ดินยังคงถูกรุกล้ำต่อเนื่อง...ฟ้องละเมิดต่อศาลปกครองในอายุความใด !? (อ่าน 42) [5 ต.ค. 2561]
ฟ้องคดีละเมิด : ความต่อเนื่องที่แตกต่างระหวา่ง "การกระทำ" กับ "ผล" (อ่าน 58) [2 ต.ค. 2561]
ป้ายเหล็กโฆษณาหักโค่น วางกรวยจราจรป้องกัน ... ยังไม่เพียงพอครับ ! (อ่าน 23) [13 ก.ย. 2561]
"กรรมการรับ-จ่ายเงิน" ลงลายมือชื่อในใบสำคัญรับเงินโดยไม่ทักท้วง ...? (อ่าน 7) [13 ก.ย. 2561]
เจ้าหน้าที่การเงิน ... ทุจริตเบิกค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อน คณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวันต้องรับผิดหรือไม่? (อ่าน 16) [13 ก.ย. 2561]
รับซื้อฝาก ยันยันยอมรับความเสี่ยงในสัญญาขายฝาก ... ต้องรับความเสี่ยงนั้น ! (อ่าน 17) [11 ก.ย. 2561]
กองวัสดุบนพื้นถนนทำให้คนตาย...เป็นละเมิดนะครับ !!! (อ่าน 86) [31 ส.ค. 2561]
บ้านจัดสรรที่ค้างชำระค่าส่วนกลาง เมื่อขายทอดตลาด นิติบุคคลหมู่บ้าน ! จะฟ้องศาลปกครองบังคับผู้รับซื้อใช้ค่าส่วนกลางได้หรือไม่? (อ่าน 63) [15 ส.ค. 2561]