ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

เทศบาลเปิดประตูระบายน้ำ... กำแพงกันดินชาวบ้านทรุด ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ? (อ่าน 25) [14 ก.ย. 2560]
เผาทำลายเอกสารลามไหม้สวนยาง (อ่าน 31) [14 ก.ย. 2560]
ผู้ซื้อที่ดินโดยสุจริต ... เสียหาย ! เพราะโฉนดที่ดินถูกเพิกถอน (อ่าน 24) [14 ก.ย. 2560]
"ไล่เบี้ย" ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิด หน่วยงานของรัฐต้องใช้สิทธิอย่างไร ? (อ่าน 20) [14 ก.ย. 2560]
ปรับปรุงถนน ประชาชนเสียหาย ... หน่วยงานต้องรับผิด ? (อ่าน 16) [14 ก.ย. 2560]
ให้โอกาสโต้แย้งเพียงหนึ่งวัน ... คำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ! (อ่าน 49) [14 ก.ย. 2560]
หัวหน้างานการเงินต้องรับผิด ... เพราะผู้ใตับังคับบัญชายกเลิกใบเสร็จและทุจริตเอาเงินไป ! (อ่าน 57) [14 ก.ย. 2560]
เทศบาลเปิดประตูระบายน้ำ... กำแพงกันดินชาวบ้านทรุด ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ? (อ่าน 30) [13 ก.ย. 2560]
"บันไดสะพาน (สาธารณะ) ปิดทางเข้าออกที่ดินเอกชน เกินสมควรหรือไม่ ?" (อ่าน 48) [24 ส.ค. 2560]
"ถูกวิ่งราวทรัพย์ ... พฤติการณ์ "ไม่"ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ?" (อ่าน 54) [24 ส.ค. 2560]