ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

วางท่อประปารุกล้ำที่ดินเอกชนโดยไม่แจ้งให้เจ้าของทราบ ... ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย (อ่าน 69) [27 ก.พ. 2561]
สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาจากรัฐ เมื่อถูกกระทำละเมิด ! (อ่าน 274) [20 ก.พ. 2561]
"รับผิดโดยปราศจากความผิด" : ทำโดยชอบ แต่ต้องชดใช้ ! (อ่าน 237) [20 ก.พ. 2561]
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ... แต่ออกใบอนุญาตไม่ได้ ไม่เป็นละเมิด? (อ่าน 51) [15 ก.พ. 2561]
ทำตามคำแนะนำของ "เจ้าหน้าที่" แต่ผู้มีอำนาจไม่อนุญาต ... เสียหาย !! ชดใช้ด้วยครับ ! (อ่าน 135) [27 ธ.ค. 2560]
ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง ... เจ้าหน้าที่ตาย ! หน่วยงานต้องรับผิด? (อ่าน 210) [14 พ.ย. 2560]
ทำท่อระบายน้ำ ... แต่ไม่มีป้ายเตือน ! เทศบาลต้องรับผิดชอบหรือไม่ ? (อ่าน 140) [7 พ.ย. 2560]
เทศบาลเปิดประตูระบายน้ำ... กำแพงกันดินชาวบ้านทรุด ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ? (อ่าน 15) [14 ก.ย. 2560]
เผาทำลายเอกสารลามไหม้สวนยาง (อ่าน 168) [14 ก.ย. 2560]
ผู้ซื้อที่ดินโดยสุจริต ... เสียหาย ! เพราะโฉนดที่ดินถูกเพิกถอน (อ่าน 260) [14 ก.ย. 2560]