ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

ให้ "หญิง" ถอดเสื้อผ้ารอตรวจร่างกาย ... วิธีการที่มีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (อ่าน 25) [8 ก.พ. 2562]
ลงรูปถ่ายผู้บริหารท้องถิ่น ... ในปฏิทินประจำปีได้ไหม (อ่าน 40) [1 ก.พ. 2562]
แม้ไม่ได้ร่วมทุจริต : แต่ต้องรับผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (อ่าน 52) [1 ก.พ. 2562]
"พฤติการณ์" ถือว่าให้ที่ดินตกเป็นที่สาธารณประโยชน์โดยปริยาย ! (อ่าน 34) [23 ม.ค. 2562]
"ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้คืนของกลาง ..." ต้องคืน แต่หาก "ขืน" ...ทำสัญญาสละสิทธิเรียกค่า "เสียหาย" ...จบ! ครับ! (อ่าน 13) [23 ม.ค. 2562]
การยื่นคำขอรับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" สำคัญอย่างไร ? (อ่าน 64) [7 ม.ค. 2562]
จำเป็นใช้รถส่วนตัวเพื่อประโยชน์ราชการ ... เกิดความเสียหาย ! ผู้ใดรับผิด ? (อ่าน 45) [18 ธ.ค. 2561]
"ปรับปรุงถนนให้สูงขึ้น" เข้าออกที่ดินลำบาก ... หน่วยงานของรัฐต้องใช้ค่าเสียหายหรือไม่ ! (อ่าน 62) [18 ธ.ค. 2561]
"สุนัขจรจัด ... หน่วยงานของรัฐใด? ต้องดูแล" (อ่าน 215) [7 ธ.ค. 2561]
ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย...หากเกิดเหตุร้ายต้องร่วมรับผิด (อ่าน 13) [22 พ.ย. 2561]