ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

"สุนัขจรจัด ... หน่วยงานของรัฐใด? ต้องดูแล" (อ่าน 52)   [7 ธ.ค. 2561]
ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย...หากเกิดเหตุร้ายต้องร่วมรับผิด (อ่าน 13) [22 พ.ย. 2561]
ต้นไม้ริมทางล้มทับเกิดความเสียหาย !! หน่วยงานรัฐต้องชดใช้ ? (อ่าน 62) [14 พ.ย. 2561]
ขอใช้รถไปราชการแล้วต่อไปงานศพ...ไม่นับว่าไปราชการครับ (อ่าน 24) [14 พ.ย. 2561]
สุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อขยะ ... ไล่กัดนกกระจอกเทศ ... ราชการชดใช้ด้วยครับ !! (อ่าน 67) [14 พ.ย. 2561]
ซื้อผ้าห่มสูงกว่าราคา (ตลาด !) ... เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดอย่างไร ? (อ่าน 29) [14 พ.ย. 2561]
เจ้าหน้าที่ส่งมอบงานผิดระเบียบ ... เงินราชการสูญหายจากธนาคาร ประมาทเลินเล่อหรือไม่ ? (อ่าน 27) [14 พ.ย. 2561]
หนังสือราชการรั่วไหลสู่บุคคลภายนอก ... ทางสื่อสังคมออนไลน์ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือไม่? (อ่าน 65) [2 พ.ย. 2561]
"รถราชการ" หากไม่ใช้เพื่อประโยชน์ราชการ...ต้องรับผิดนะครับ? (อ่าน 17) [30 ต.ค. 2561]
"ลงชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้า ... "ทุจริต" ต้องรับผิด !" (อ่าน 67) [19 ต.ค. 2561]