ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

ใช้สิทธิเรียกร้องเหตุละเมิดจากคำสั่งพ้นกำหนด หมดสิทธิได้ค่าเสียหาย ! (อ่าน 83) [7 มิ.ย. 2562]
เมื่อคำสั่งปลดออกถูกเพิกถอน... เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับชดใช้คืนเงินเดือนหรือไม่ ? (อ่าน 54) [6 มิ.ย. 2562]
สร้างทางด่วนกระทบทางเดินรถให้แคบลง ... เป็นการละเมิดผู้ใช้ถนนหรือไม่? (อ่าน 22) [6 มิ.ย. 2562]
ไม่เร่งรัดติดตามให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงิน ... ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิด ! (อ่าน 57) [14 พ.ค. 2562]
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ…ต้องอาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้านจริง ! (อ่าน 15) [30 เม.ย. 2562]
"อายุความ" สิ้นสิทธิในการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด (อ่าน 73) [25 เม.ย. 2562]
ไม่พอใจเงินค่าทดแทนที่ดินที่่ถูกเวนคืน ... ต้องอุทธรณ์ตามเวลา ก่อนฟ้องคดี ! (อ่าน 74) [19 เม.ย. 2562]
กระแสไฟฟ้ารั่วจากอุปกรณ์ในพื้นที่ส่วนบุคคล ... ใคร? ต้องรับผิด (อ่าน 49) [28 มี.ค. 2562]
นำราคาที่เคยเสนอและถูกยกเลิกไปแล้ว....มาเปรียบเทียบให้เป็นราคาที่ควรจัดซื้อครั้งนี้...ไม่ได้!! (อ่าน 135) [18 มี.ค. 2562]
ป้ายประชาสัมพันธ์งานเทศกาล มีรูปผู้บริหารหน่วยงานได้ไหม!? (อ่าน 10) [18 มี.ค. 2562]