ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

ทำตามคำแนะนำของ "เจ้าหน้าที่" แต่ผู้มีอำนาจไม่อนุญาต ... เสียหาย !! ชดใช้ด้วยครับ ! (อ่าน 53) [27 ธ.ค. 2560]
ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง ... เจ้าหน้าที่ตาย ! หน่วยงานต้องรับผิด? (อ่าน 194) [14 พ.ย. 2560]
ทำท่อระบายน้ำ ... แต่ไม่มีป้ายเตือน ! เทศบาลต้องรับผิดชอบหรือไม่ ? (อ่าน 31) [7 พ.ย. 2560]
เทศบาลเปิดประตูระบายน้ำ... กำแพงกันดินชาวบ้านทรุด ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ? (อ่าน 43) [14 ก.ย. 2560]
เผาทำลายเอกสารลามไหม้สวนยาง (อ่าน 143) [14 ก.ย. 2560]
ผู้ซื้อที่ดินโดยสุจริต ... เสียหาย ! เพราะโฉนดที่ดินถูกเพิกถอน (อ่าน 286) [14 ก.ย. 2560]
"ไล่เบี้ย" ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิด หน่วยงานของรัฐต้องใช้สิทธิอย่างไร ? (อ่าน 290) [14 ก.ย. 2560]
ปรับปรุงถนน ประชาชนเสียหาย ... หน่วยงานต้องรับผิด ? (อ่าน 225) [14 ก.ย. 2560]
ให้โอกาสโต้แย้งเพียงหนึ่งวัน ... คำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ! (อ่าน 370) [14 ก.ย. 2560]
หัวหน้างานการเงินต้องรับผิด ... เพราะผู้ใตับังคับบัญชายกเลิกใบเสร็จและทุจริตเอาเงินไป ! (อ่าน 337) [14 ก.ย. 2560]