ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

ขับรถตกสระน้ำ : ผู้ขับขี่หรือหน่วยงานของรัฐ ใครกัน...ประมาทเลินเล่อ !? (อ่าน 101) [27 ก.พ. 2560]
ซื้อที่ดินมาโดยสุจริต แต่กลับไม่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง ! (อ่าน 290) [27 ก.พ. 2560]
อายุความเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ... กรณีกระทรวงการคลังเห็นแตกต่าง (อ่าน 71) [21 ก.พ. 2560]
หัวหน้าคลังต้งอทำอย่างไร ? : เมื่อผู้ยืมเงินทดรองราชการ ไม่ยอมคืนเงินเหลือจ่าย (อ่าน 93) [15 ก.พ. 2560]
เกือบละเมิด ! เพราะละเลยไม่เรียกค่าปรับจากผู้ผิดสัญญา (อ่าน 214) [6 ก.พ. 2560]
ถนนชำรุด แค่ปักถุงพลาสติกแจ้งเตือน : ไ่ม่เพียงพอแก่การป้องกันเหตุ! (อ่าน 185) [6 ก.พ. 2560]
“ผลประโยชน์ของราชการ ” หัวใจในการจัดซื้อจัดจ้าง !! (อ่าน 111) [13 ม.ค. 2560]
หนังสือราชการปลอม มองเห็นได้ ... แต่ไม่ตรวจสอบ ! (อ่าน 92) [14 ธ.ค. 2559]
ไม่บันทึกการยึดในโฉนดที่ดิน ... ผู้ซื้อเสียหายใคร ? ต้องรับผิด (อ่าน 64) [14 ธ.ค. 2559]
ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางสัญจรแต่ไม่ใช่ทางสาธารณะ อบต.สร้างทางรุกล้ำต้องรับผิดครับ (อ่าน 55) [14 ธ.ค. 2559]