ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"ปกาเกอะญอ" ถูกลิดรอนสิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชดใช้ค่าเสียหาย....อย่างไร???? (อ่าน 18) [14 ส.ค. 2561]
"ประชาชนเดือดร้อนเสียหาย : เจ้าหน้าที่มีอำนาจตามกฎหมายแต่ไม่ใช่อำนาจ !!" (อ่าน 578) [2 พ.ค. 2560]
ประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น "น้อย" คำถาม "ปิด" ถือไม่ได้ว่ารับฟัง ! (อ่าน 43) [25 ต.ค. 2559]
สิทธิการฟ้องคดี ... เมื่อฝ่ายปกครองไม่ดูแลพื้นที่สาธารณะ ! (อ่าน 204) [5 ต.ค. 2559]
การใช้อำนาจของราชการส่วนท้องถิ่น ... เพื่อคุ้มครองสุขอนามัยของประชาชน (อ่าน 139) [15 ก.ค. 2558]
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ...จึงใช้ (อ่าน 69) [11 ม.ค. 2557]
(เมื่อ) “แยมรักษ์โลก” ฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม !! (อ่าน 268) [24 ม.ค. 2556]
ธรณีนี่นี้...ใครมีสิทธิครอง ? (อ่าน 238) [10 ส.ค. 2555]
ก่อสร้างท่าเรือก่อนได้รับอนุญาต ความผิดพลาดที่ต้องชดใช้ ! (ตอนที่ 2) (อ่าน 191) [21 มิ.ย. 2555]
ก่อสร้างท่าเรือก่อนได้รับอนุญาต ความผิดพลาดที่ต้องชดใช้ ! (อ่าน 173) [21 มิ.ย. 2555]