ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเลย/ล่าช้า

ผู้อุทิศที่ีดินให้ราชการ ... ขอคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการด้วย (อ่าน 162) [19 เม.ย. 2562]
"บ้านข้างเคียงปลอ่ยกลิ่นเหม็น.... เจ้าหน้าที่ (ไม่) ละเลยต่อหน้าที่" (อ่าน 140) [26 ก.พ. 2562]
"ดุลพินิจ "อนุญาตหรือไม่อนุญาต" ให้มีหรือใช้อาวุธปืน ... ต้องพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร ! (อ่าน 66) [22 ก.พ. 2562]
รถยนต์ (สาธารณะ) ปล่อยควันดำ...รัฐต้องดูแลครับ !! (อ่าน 25) [28 ม.ค. 2562]
ให้สมาชิกสหกรณ์ ... พิมพ์ใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์เอง ... ได้หรือไม่ ? (อ่าน 10) [28 ม.ค. 2562]
"สุนัขจรจัด ... หน่วยงานของรัฐใด? ต้องดูแล" (อ่าน 323) [7 ธ.ค. 2561]
"ขอไฟฟ้า" เข้าหมู่บ้านในที่ราชพัสดุ ! ต้องเช่าที่ดินก่อน ? (อ่าน 56) [22 พ.ย. 2561]
ต้นไม้ริมทางล้มทับเกิดความเสียหาย !! หน่วยงานรัฐต้องชดใช้ ? (อ่าน 12) [14 พ.ย. 2561]
"เหตุเพราะฝน ถนนจึงชำรุด" ...รถยนต์ตกหลุมเสียหาย (ไม่) ต้องชดใช้ ! (อ่าน 3) [14 พ.ย. 2561]
สุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อขยะ ... ไล่กัดนกกระจอกเทศ ... ราชการชดใช้ด้วยครับ !! (อ่าน 76) [14 พ.ย. 2561]