ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วินัย

ผู้ใหญ่บ้าน "รับรองข้อมูลความเสียหายเป็นเท็จ..." ...ผิดวินัยร้ายแรงนะครับ !! (อ่าน 37) [2 ต.ค. 2561]
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย...เพราะวินิจฉัยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง (อ่าน 111) [2 ต.ค. 2561]
ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไม่ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ : ถ้ามีมูลเพียงพอ !! (อ่าน 75) [2 ต.ค. 2561]
ไม่เข้าประชุม...แต่ไปยื่นซองสอบราคาแทนคนอื่น ผิดวินัยร้ายแรงครับ !! (อ่าน 28) [22 ส.ค. 2561]
"การรับฟังคู่กรณี" ไม่สมบูรณ์ ... แก้ไขได้ก่อนสิ้นสุดการพิจารณาอุทธรณ์ ! (อ่าน 29) [14 ส.ค. 2561]
ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันสิบห้าวัน : เหตุผลอันสมควรและการนับระยะเวลารวมวันหยุดราชการ ! (อ่าน 16) [10 ส.ค. 2561]
ทุจริตสวมบัตรประชาชน ผิดวินัยร้ายแรง โทษไล่ออกจากราชการ !! (อ่าน 12) [31 ก.ค. 2561]
คำสั่งลงโทษทางวินัยตามมติชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ...อุทธรณ์ได้เพียงใด และฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ ? (อ่าน 46) [18 พ.ค. 2561]
ข้าราชการชายมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศหญิง ... ไม่ถูกลงโทษทางอาญา จะลงโทษทางวินัยได้หรือไม่ ? (อ่าน 40) [18 พ.ค. 2561]
"รับฟังคู่กรณี" ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ แต่คู่กรณีไม่ดำเนินการ ...! (อ่าน 34) [8 พ.ค. 2561]