ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : คำสั่งทางปกครอง

"ผู้แจ้งเบาะแส" ไม่ถือเป็น "ผู้แจ้งความนำจับ" (อ่าน 35) [4 ต.ค. 2562]
บ้านพักไม่ได้มาตรฐาน : ขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม ? (อ่าน 142) [4 ต.ค. 2562]
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อ้างไม่มีพยานรู้เห็น...เป็นผิดวินัยอย่างร้ายแรง (อ่าน 316) [13 ก.ย. 2562]
ร้องนายทะเบียนฯ... เหตุถูกเชิดให้เป็น “กรรมการบริษัท” โดยไม่ชอบ ! (อ่าน 92) [6 ก.ย. 2562]
สิ้นสมาชิกภาพ เพราะรู้เห็นกับภรรยาให้คนอื่นมาทำสัญญากับ อบต. แทนตน (อ่าน 119) [28 ส.ค. 2562]
ลักษณะต้องห้าม...มิให้ติดต่อกับผู้ลงทุนในธุรกิจตลาดทุน (อ่าน 44) [16 ส.ค. 2562]
มารดาขอเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลของบุตรผู้เยาว์ได้หรือไม่ ? (อ่าน 30) [16 ส.ค. 2562]
"กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท" โดยไม่รู้ตัว ... เพิกถอนชื่อด้วย ... ครับ !!" (อ่าน 26) [14 ส.ค. 2562]
คุณสมบัติของเกษตรกร ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินทำกินจากการปฏิรูป! (อ่าน 131) [2 ส.ค. 2562]
รอยสัก ... ศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการ ! (อ่าน 76) [17 มิ.ย. 2562]