ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : คำสั่งทางปกครอง

คณะกรรมการมีมติให้แก้ผลงาน...หลายครั้ง ! เกินจำเป็นหรือไม่ ? (อ่าน 83) [27 ธ.ค. 2560]
ต้องพ้นจากตำแหน่ง ! เพราะ "มีหนี้สินล้นพ้นตัว" (อ่าน 100) [6 ธ.ค. 2560]
ละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า 15 วัน ... ต้องให้โอกาส "คู่กรณี" ชี้แจง? (อ่าน 83) [16 ต.ค. 2560]
ไม่อนุญาตจัดตั้งตลาดนัด ... แต่ใช้ "ดุลพินิจ" ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (อ่าน 372) [14 ก.ย. 2560]
ให้โอกาสโต้แย้งเพียงหนึ่งวัน ... คำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ! (อ่าน 370) [14 ก.ย. 2560]
เจ้าหน้าที่เป็น "หนึ่งในกรรมการ" พิจารณาทางวินัย "หลายชุด" คำสั่งลงโทษ ... ไม่ชอบ? (อ่าน 305) [14 ก.ย. 2560]
การรับฟังคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง "ต้องให้โอกาสอย่างเพียงพอ" (อ่าน 280) [14 ก.ย. 2560]
"บันไดสะพาน (สาธารณะ) ปิดทางเข้าออกที่ดินเอกชน เกินสมควรหรือไม่ ?" (อ่าน 71) [24 ส.ค. 2560]
"สอบได้... แต่หน่วยงานเปลี่ยนใจ - ไม่ทำสัญญาจ้าง ได้หรือ !? (อ่าน 137) [13 มิ.ย. 2560]
แท็กซี่ติดแก๊ส NGV ยื่นชำระภาษี - ต้องมี "ใบรับรอง" อะไรบ้าง ? (อ่าน 56) [13 มิ.ย. 2560]