สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด สำหรับเผยแพร่ไปยังกรมบัญชีกลาง