ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 8

หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๘ เป็นการรวบรวมและคัดเลือก
คำพิพากษาตลอดจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่
ยังไม่ได้นำเสนอในหนังสือ เล่มที่ ๗ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ในการเรียบเรียงเนื้อหา
ยังคงเค้าโครงการนำเสนอตามหนังสือ เล่มที่ ๗ เป็นหลัก โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหา
คำวินิจฉัยที่มีประเด็นใหม่ในหัวข้อตามเค้าโครงเดิม ส่วนหัวข้อตามเค้าโครงเดิมที่ไม่มีข้อมูล
คำวินิจฉัยเพิ่มเติมจะระบุไว้ว่า “ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปรากฏว่า
คำวินิจฉัยที่น่าสนใจบางเรื่องเป็นกรณีที่ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มหัวข้อตามเค้าโครงเดิมได้
คณะผู้จัดทำจึงได้เพิ่มเติมหัวข้อเฉพาะกรณีดังกล่าวขึ้นใหม่จากเค้าโครงเดิม เพื่อความสะดวก
ในการศึกษาประกอบควบคู่กันกับหนังสือ เล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๗


เอกสารประกอบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18 มี.ค. 2562, 15:26 น. | กลับขึ้นด้านบน |