ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) 2560

การบรรยายทางวิชาการ

     - สถานะและบทบาทหน้าที่ของศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีทางการคลังในฝรั่งเศส

      โดย Prof. Vicent Dussart

 

บทความทางวิชาการ

    - การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยหน่วยงานทางปกครองในประเทศสเปน

    - การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองภายในฝ่ายปกครองของประเทศสเปน

    - ความรับผิดชอบของรัฐอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย : ประสบการณ์ของประเทศฝรั่งเศส

    - ข้อจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการในประเทศไทย

    - ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ.2560

 

คำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ

    - "หลักความเป็นกลาง" กรณีการออกคำสั่งย้ายข้าราชการตามคำร้องขอ

    - "หลักการพิจารณาทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ" กรณีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550

    - “เหตุผลอันสมควร" ในการลา "ป่วย" กรณีแพทย์นัดไปรับการตรวจรักษาเป็นครั้งคราว

    - “เหตุสุดวิสัย" กรณีผู้เสนอราคาในการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอราคา
โดยใส่ ตัวเลขสลับตำแหน่งกัน"

 

บทวิเคราะห์คดีและคำวินิจฉัยที่สำคัญ

     -คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๓๘/๒๕๕๘

 

 

** ข้อความบนปก **


เอกสารประกอบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 7 มี.ค. 2560, 13:05 น. | กลับขึ้นด้านบน |