ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่มที่ 8

: ลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้ใหญ่บ้าน !

: อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้อง ... มีผลให้คำสั่ง

   (ไม่) ชอบด้วยกฎหมาย

: เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการบรรจุเป็นข้าราชการ ...

  ต้องพ้นจากตำแหน่ง !

: การใช้ดุลพินิจกำหนดโทษ ... ต้องเหมาะสมกับความผิด

: สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรที่เกิดก่อนรับราชการ

ฯลฯ


เอกสารประกอบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 2 พ.ค. 2560, 11:01 น. | กลับขึ้นด้านบน |