ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 28,800 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 24 พ.ย. 2563

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 24 พ.ย. 2563


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายตามโครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์อุปกร...
21 ม.ค. 2564อ่านต่อ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 20 ตู้)...
21 ม.ค. 2564อ่านต่อ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (แก้ไขสัญญาซื้อขายหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ...
20 ม.ค. 2564อ่านต่อ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (แก้ไขสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ)...
20 ม.ค. 2564อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างขยายแนวเขตสาธารณู...
20 ม.ค. 2564อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างขยายแนวเขตสาธารณู...
20 ม.ค. 2564อ่านต่อ