ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองในส่วนกลาง (อาคารที่ทำการศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ, อาคารที่ทำการศาลปกครองชั่วคราว (อาคารเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ) และอาคารบริหาร 1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 8 ก.ย. 2563

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 8 ก.ย. 2563


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข...
27 ม.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) (เข้าคล...
27 ม.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและระบบสำรองข้อมูลเพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาระบบรักษาความปล...
27 ม.ค. 2564อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (การจัดซื้อครุภัณฑ์อาว...
27 ม.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่ให้บริการเว็บไซต์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Cl...
25 ม.ค. 2564อ่านต่อ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์สำหรั...
25 ม.ค. 2564อ่านต่อ