ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครองตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ - ชำนาญการ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครองตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้
        1. เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ - ชำนาญการ (ด้านกฎหมาย) จำนวน 20 อัตรา
        2. เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ - ชำนาญการ (ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) จำนวน 6 อัตรา
        3. เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ - ชำนาญการ (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน 6 อัตรา
        4. เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ - ชำนาญการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 4 อัตรา
        5. เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ - ชำนาญการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) จำนวน 2 อัตรา
        6. เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ - ชำนาญการ (ด้านอื่น ๆ เช่น สวัสดิการ หรือด้านอาคารสถานที่) จำนวน 2 อัตรา

วันทีประกาศข่าว: 12 มี.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

ประกาศสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการส...
9 เม.ย. 2564อ่านต่อ
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลื...
9 เม.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ที่ยื่นคำร้องขอคัดสำเนากระดาษคำตอบฯ ซึ่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเห็นชอบให้คัดสำเนากระดาษคำตอบ...
9 เม.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ที่ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนฯ ซึ่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเห็นชอบให้เปิดเผยผลคะแนนการสอบคัดเลือ...
9 เม.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็น...
5 เม.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาล...
31 มี.ค. 2564อ่านต่อ