ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างคอมพิวเตอร์)

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างคอมพิวเตอร์)

1 ผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จะต้องนำเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 1 (1) - (5) ใส่ซองขนาด เอ 4 จัดส่งให้สำนักงานศาลปกครองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ “สมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ” หรือ “สมัครสอบตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างคอมพิวเตอร์)” กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือนำไปยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารบริหาร 1 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 4 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2141 1032 และโทรสารที่หมายเลข 0 2105 5562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 (สำนักงานศาลปกครองจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) ดังต่อไปนี้

           (1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

           (2) สำเนาใบปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

           (3) สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ กรณีเป็นผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่สำนักงานศาลปกครองจัดทดสอบ ให้แสดงเอกสารหลักฐานที่ระบุว่าเป็นผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลปกครอง จำนวน 1 ฉบับ โดยต้องเป็นผู้สอบผ่านฯ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

           (4) สำเนาใบผ่านทหาร จำนวน 1 ฉบับ

           (5) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในใบสมัครและหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ใช้กระดาษขนาด เอ 4 และให้ผู้สมัครสอบ เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาในทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วย

2 หากผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในครั้งนี้ ไม่ส่งเอกสารหลักฐานหรือส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักงานศาลปกครองไม่ครบถ้วนภายในวันที่ 5 กันยายน 2562 (สำนักงานศาลปกครองจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์จะเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

วันทีประกาศข่าว: 29 ส.ค. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาล...
29 มิ.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองระยอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานเดิ...
25 มิ.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศแจ้งบัญชีรายชื่อ ผู้ที่ยื่นคำร้องขอคัดสำเนากระดาษคำตอบฯ หรือขอตรวจดูกระดาษคำตอบฯ ซึ่ง ก.ศป. เห็นชอบให้ คัดสำเนากระ...
25 มิ.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศแจ้งบัญชีรายชื่อ ผู้ที่ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนฯ ซึ่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเห็นชอบให้เปิดเผยผลคะแนนสำหรับผู้ที่...
18 มิ.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานร...
12 มิ.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศแจ้งบัญชีรายชื่อ ผู้ที่ยื่นคำร้องขอคัดสำเนากระดาษคำตอบฯ หรือขอตรวจดูกระดาษคำตอบฯ ซึ่ง ก.ศป. เห็นชอบให้ คัดสำเนากระ...
29 พ.ค. 2563อ่านต่อ