ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างคอมพิวเตอร์)

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างคอมพิวเตอร์)

1 ผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จะต้องนำเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 1 (1) - (5) ใส่ซองขนาด เอ 4 จัดส่งให้สำนักงานศาลปกครองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ “สมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ” หรือ “สมัครสอบตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างคอมพิวเตอร์)” กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือนำไปยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารบริหาร 1 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 4 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2141 1032 และโทรสารที่หมายเลข 0 2105 5562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 (สำนักงานศาลปกครองจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) ดังต่อไปนี้

           (1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

           (2) สำเนาใบปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

           (3) สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ กรณีเป็นผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่สำนักงานศาลปกครองจัดทดสอบ ให้แสดงเอกสารหลักฐานที่ระบุว่าเป็นผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลปกครอง จำนวน 1 ฉบับ โดยต้องเป็นผู้สอบผ่านฯ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

           (4) สำเนาใบผ่านทหาร จำนวน 1 ฉบับ

           (5) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในใบสมัครและหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ใช้กระดาษขนาด เอ 4 และให้ผู้สมัครสอบ เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาในทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วย

2 หากผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในครั้งนี้ ไม่ส่งเอกสารหลักฐานหรือส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักงานศาลปกครองไม่ครบถ้วนภายในวันที่ 5 กันยายน 2562 (สำนักงานศาลปกครองจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์จะเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

วันทีประกาศข่าว: 29 ส.ค. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความ...
15 ต.ค. 2562อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ แ...
3 ต.ค. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเ...
30 ก.ย. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ...
25 ก.ย. 2562อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองส...
19 ก.ย. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้าง...
19 ก.ย. 2562อ่านต่อ