ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบวันเวลาสถานที่สอบเนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบวันเวลาสถานที่สอบเนื้อหาวิชาที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

 

-เนื้อหาวิชาที่สอบ สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริง เหตุผล
การกำหนดประเด็นของเรื่อง และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาวิชา ดังนี้
      - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
      - กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
      - กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
      - กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
      - ความรู้ความสามารถในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ

- กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

    วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เข้าห้องสอบเวลา 11.30 น. และสอบเวลา 12.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

- การสอบข้อเขียน ให้ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบประจำห้องสอบแล้วเท่านั้น  ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองจะเรียกผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบ ในเวลา 11.30 น. โดยจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในห้องสอบเวลา 11.45 น. เริ่มดำเนินการสอบเวลา 12.00 - 16.00 น. และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลา 14.00 น.

*สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถ้วนตามวัน เวลา ที่กำหนดและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ แต่ไม่มีชื่อในประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการโปรดนำหลักฐาน ซึ่งได้แก่ ใบสมัคร เอกสารการชำระเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการศาลปกครองชั่วคราว อาคารบริหาร 1 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 4 หรือทางโทรสารที่หมายเลข 0 2105 5562 (ในกรณีที่ยื่นเอกสารหลักฐานทางโทรสาร ให้ผู้สมัครโทรศัพท์ยืนยันที่หมายเลข 0 2141 0780) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถ เข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ได้  ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองจะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในเว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com หรือ http://www.admincourt.go.th ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562

 

ค้นหารายชื่อระบบออนไลน์ https://admincourt.thaijobjob.com/

วันทีประกาศข่าว: 22 ส.ค. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองส...
19 ก.ย. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้าง...
19 ก.ย. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิสอบภาคความเห...
18 ก.ย. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในการสอบคัดเลือกบุคคลท...
17 ก.ย. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอ...
13 ก.ย. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบปฏิบัติการพิม...
12 ก.ย. 2562อ่านต่อ