ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักกฎหมายปกครองและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน 
หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไตรมาสที่ 2 เรื่อง “หลักกฎหมายปกครองและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”

        วันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานศาลปกครองร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 เรื่อง “หลักกฎหมายปกครองและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยมีนายอนุชา  ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และถ่ายทอดการอบรมด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักปฏิบัติราชการที่ดีตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน และประโยชน์สาธารณะ ในสังคมเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นธรรม ตามความร่วมมือทางวิชาการของสองหน่วยงาน

ข้อมูลและภาพข่าว : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 29 มี.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนแ...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ วิวัฒนาการในปัจจุบันของกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส (L’Evolution en Franc...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการในการดำเนินการในการจัดทำความร่วมมือทาง...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 23 ปี...
8 เม.ย. 2564 อ่านต่อ