ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลังและบัญชีภาครัฐ ระดับต้น (นคต.) รุ่นที่ 1 ในการเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง

        วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนายยุทธนา ศรีตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้ให้การต้อนรับ นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ พร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลังและบัญชีภาครัฐ ระดับต้น (นคต.) รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในการนี้ คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายด้านการพิจารณาคดีปกครองที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมบัญชีกลาง โดย ดร.อนันต์ คงเครือพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษากฎหมายมหาชน 3 สำนักวิจัยและวิชาการ และได้เข้าเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี 8 ห้องพิจารณาคดี 9 (e-Court) หอสมุดกฎหมายมหาชน พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมตามความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมที่จะนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป

 

 

วันทีประกาศข่าว: 24 มี.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนแ...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ วิวัฒนาการในปัจจุบันของกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส (L’Evolution en Franc...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการในการดำเนินการในการจัดทำความร่วมมือทาง...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 23 ปี...
8 เม.ย. 2564 อ่านต่อ