ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง จำนวน 3 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ 
    - จัดอบรมระหว่างวันอังคารที่ 18 - วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 รวม 4 วัน
    - ค่าลงทะเบียนการอบรม จำนวน 7,900 บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าที่พัก)
    - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

2. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
    - จัดอบรมระหว่างวันพุธที่ 9 - วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 รวม 3 วัน
    - ค่าลงทะเบียนอบรม จำนวน 7,200 บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าที่พัก)
    - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564
3. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
    - จัดอบรมระหว่างวันอังคารที่ 6 - วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 รวม 4 วัน
    - ค่าลงทะเบียนอบรม จำนวน 7,900 บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าที่พัก)
    - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

    ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2141 1033, 0 2141 1034 และ 0 2141 0709 (ในวันและเวลาราชการ)

อ่านประกาศและใบสมัครได้ที่เอกสารแนบ >>คลิก<<

วันทีประกาศข่าว: 8 มี.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนแ...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ วิวัฒนาการในปัจจุบันของกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส (L’Evolution en Franc...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการในการดำเนินการในการจัดทำความร่วมมือทาง...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 23 ปี...
8 เม.ย. 2564 อ่านต่อ