ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอแจ้งเลื่อนการอบรม
โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" และโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน มีการแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จึงขอเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" และโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) จะอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ ดังนี้

               1. หลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564 ณ ห้อง 104 อาคารพิทยาพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
               2. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
               3. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

        ทั้งนี้ หากหน่วยงานหรือผู้สมัครท่านใดที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วและมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถขอรับเงินคืนได้โดยจัดทำหนังสือถึงมูลนิธิฯ พร้อมระบุชื่อเลขที่บัญชีที่จะรับโอนค่าลงทะเบียนคืน ส่งมาทางโทรสารหมายเลข 0 2143 9860 หรือ Email : frda.or.th@gmail.com  ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โทรศัพท์ 0 2141 1034 และ 0 2141 0709

        มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

.

 

วันทีประกาศข่าว: 29 ธ.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ในการเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การเปิดทำการศาลปกครองยะลา ...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกหลักสูตรกฎหมายปก...
19 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกร...
14 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
13 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันค...
8 ม.ค. 2564 อ่านต่อ