ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           วันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานศาลปกครองร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ” ให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 450 คน โดยมี นายอนุชา  ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการอบรม ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และถ่ายทอดการอบรมด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ การอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือต่อเนื่องของทั้งสองหน่วยงาน ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่ดีตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน และประโยชน์สาธารณะในสังคมเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นธรรม

วันทีประกาศข่าว: 18 ธ.ค. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ในการเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การเปิดทำการศาลปกครองยะลา ...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกหลักสูตรกฎหมายปก...
19 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกร...
14 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
13 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันค...
8 ม.ค. 2564 อ่านต่อ