ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการสัมมนา เรื่อง “การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและขั้นตอนวิธีการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองและแนวทางการนำวิธีไกล่เกลี่ยไปเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทในคดีปกครองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองที่มีอำนาจ หรือได้รับมอบหมายให้มีอำนาจตัดสินใจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 59 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง” และเป็นวิทยากรการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วงบ่าย ในหัวข้อ “ข้อพิจารณาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง” มีนายอนนท์ อดิเรกสมบัติ อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด นายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด อธิบดีศาลปกครองระยอง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง นายวุฒิชัย ไทยเจริญ  รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง และนายสยาม วัฒนะมงคลรักษ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการสัมมนา ณ ห้องไฮเดรนเยีย 1 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง”

คณะตุลาการศาลปกครองเป็นวิทยากรในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “ข้อพิจารณาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง”

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองที่มีอำนาจ หรือได้รับมอบหมายให้มีอำนาจตัดสินใจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ข่าวและภาพข่าว : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

 

 

 

 

 

วันทีประกาศข่าว: 25 พ.ย. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ในการเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การเปิดทำการศาลปกครองยะลา ...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกหลักสูตรกฎหมายปก...
19 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกร...
14 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
13 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันค...
8 ม.ค. 2564 อ่านต่อ