ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศาลปกครอง โดยคณะศึกษาดูงานได้รับชมวีดิทัศน์แนะนำศาลปกครอง ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น บี 1 ศึกษาดูงานพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อประชาชนของศาลปกครอง ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศึกษาดูกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง ส่วนให้บริการรับฟ้อง ชั้น 1 ห้องไต่สวน 3 ชั้น 2 และห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มสนับสนุนงานวิชาการและให้คำปรึกษาแนะนำ สำนักงานศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากร จากนั้นได้ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง ชั้น 2 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน เป็นวิทยากร และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง” โดยได้รับเกียรติจากนายประสาท  พงษ์สุวรณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร

 

วันทีประกาศข่าว: 10 พ.ย. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564...
3 พ.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำน...
30 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาล เพื่อให้การอำนวยความยุติธรร...
28 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับบริการประชาชน...
27 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
คำแนะนำขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบการประชุมทางจอภาพ ...
25 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศกำหนดสถานที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณกับศาลในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ฯเพิ่มเติม...
22 เม.ย. 2564 อ่านต่อ