ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 

        1. วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ศาลปกครองสูงสุดนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ ฟ.9/2559 ระหว่าง นายประทีป  นิลวรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 281 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ นายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี                                      
           (คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดสิบเอ็ดคนฟ้องว่า เป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนประชาสงเคราะห์ ถนนประชาสงเคราะห์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยที่ยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจะดำเนินการก่อสร้างโดยใช้วิธีการขุดแล้วกลบกลับ (cut and cover) ซึ่งเป็นวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของผู้ฟ้องคดีและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินโครงการด้วยวิธีการหรือมาตรการที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดซึ่งขัดต่อหลักความพอสมควรแก่เหตุ ทั้งยั้งขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน)
           ณ ห้องพิจารณาคดี 3 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        2. วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 1748/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 2345/2559 ระหว่าง  คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
            (คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ ฟ้องว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้มีคำวินิจฉัยที่ สค 48/2558 ลว. 17 มี.ค. 2558 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง คดียกเลิกการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลว. 30 มิ.ย. 2558  ปฏิเสธโดยอ้างว่าการเปิดเผยกรณีดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกกล่าวหา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
            ศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
            เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้ว ไม่ปรากฏว่าข้อมูลข่าวสารในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ได้มาจากการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีกล่าวหาผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับพวก กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในการดำเนินโครงการประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลังและข้อมูลโรงพยาบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547 ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผยนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรืออาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เสื่อมประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แต่อย่างใด ในทางกลับกัน ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับการคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้สิ้นสงสัย และเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนโดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผย ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอให้เปิดเผยจึงไม่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยแต่อย่างใด 
            เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ยอมปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าวจนผู้ฟ้องคดีต้องใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่วินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เปิดเผยสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด)
            ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

                 สำนักงานศาลปกครอง 2 ตุลาคม 2563

 

วันทีประกาศข่าว: 2 ต.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะจากหลักสูตรหลักนิติธรรม เพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๘ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองอุดรธานี ...
27 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง นำพวงมาลาดอกไม้สดถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล...
25 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
25 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ และถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช...
14 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี...
11 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...
10 พ.ย. 2563 อ่านต่อ