ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 

วันที่ 30 กันยายน 2563 

        1. เวลา 09.15 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 1543/2558 ระหว่าง สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี ที่ 1 กับพวกรวม 20 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
           (ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ฯ ลว. 17 เม.ย. 2556 หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ฯ หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ฯ และมีมติ ครั้งที่ 18/2558 ลว. 3 มิ.ย. 2558 และ ครั้งที่ 21/2558 ลว. 29 มิ.ย. 2558 กำหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปฯ ให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ นำช่องรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาไปออกอากาศฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบคน เห็นว่าเป็นประกาศและมติที่ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการ เป็นเหตุให้กลุ่มผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)
           ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
        2. เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ส.4/2559 ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 26 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ นายกเทศมนตรีตำบลสามชุก ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
           (ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า นายกเทศมนตรีตำบลสามชุก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานน้ำตาลของบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไอโอเอนเนอยี่ จำกัด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดมลพิษแก่ผู้ฟ้องคดีที่อาศัยอยู่รอบบริเวณโรงงาน)
           ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
        3. เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ส.3/2560 ระหว่าง วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
           (ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 4 คน อนุมัติหรือออกใบอนุญาตประทานบัตรการทำเหมืองแร่ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ภายในรัศมี 2,000 เมตร อันอาจทำลายทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้น รวมถึงถ้ำพระโพธิสัตว์ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน อันเป็นการขัดต่อกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2535)
           ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

สำนักงานศาลปกครอง 25 กันยายน 2563

วันทีประกาศข่าว: 25 ก.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง นำพวงมาลาดอกไม้สดถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล...
25 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
25 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ และถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช...
14 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี...
11 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...
10 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีจัดกิจกรรม “Happy Relax Coffee Corner" ภายใต้โครงการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุข...
9 พ.ย. 2563 อ่านต่อ