ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา กรณีกรุงเทพมหานครเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างถนนเลียบคลองประปา ฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา
กรณีกรุงเทพมหานครเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างถนนเลียบคลองประปา
ฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา

        ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 1915/2563 ระหว่างนายศักดิ์ณรงค์ ทยาเศรษฐ์ ผู้ฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 6 คน กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
        คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (กรุงเทพมหานคร) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา ปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นมีการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 แล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มิได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้าไปสำรวจทรัพย์สินและตกลงซื้อขายกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ แต่กลับตกลงซื้อขายกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2500 ซึ่งเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานราชการ จึงเป็นกรณีที่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย
        ซึ่งหากปล่อยให้มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามโครงการฯ โดยใช้วิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในระหว่างพิจารณาคดีของศาลและยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงมีมูลและมีเหตุเพียงพอที่จะนำมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษามาใช้ อีกทั้งการที่ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ระงับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยการใช้วิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2500 ในโครงการฯ ไว้ก่อน ย่อมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีโอกาสพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นเงินค่าทดแทนที่จะต้องนำไปจ่ายให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อันจะเป็นผลดีแก่การบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงเห็นได้ว่ามิได้ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคแก่การจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แต่อย่างใด
        ศาลจึงมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ระงับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างถนนเลียบคลองประปา ฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภาโดยการใช้วิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2500 ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

สำนักงานศาลปกครอง 16 กันยายน 2563

 

 

วันทีประกาศข่าว: 16 ก.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศ...
23 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยแด่ นายฌาก ลาปูฌ อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย...
15 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนามาตราฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กฟผ....
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมประชุมในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศ ...
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยผู้บริหารศาลปกครองและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ตรวจราชการศาลปกครองเพชรบุรี ประจำปีงบประม...
11 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ใ...
10 ก.ย. 2563 อ่านต่อ