ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองยะลา จัดโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับพัสดุ และการบริหารงานบุคคล

        สำนักงานศาลปกครองยะลา จัดโครงการอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับพัสดุ และการบริหารงานบุคคล” ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ณ โรงแรมยะลารามา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

        โดยในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา “หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ และคดีปกครองที่น่าสนใจ” และหัวข้อวิชา “คดีปกครองเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ” และในวันที่ 1 กันยายน 2563 นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา “แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ และแนวคำวินิจฉัยฯ” และหัวข้อวิชา "คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาและพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่น่าสนใจ” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และจังหวัดราชบุรี รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 132 คน

ข้อมูลและภาพข่าว : สำนักงานศาลปกครองยะลา

วันทีประกาศข่าว: 2 ก.ย. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศ...
23 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยแด่ นายฌาก ลาปูฌ อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย...
15 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนามาตราฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กฟผ....
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมประชุมในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศ ...
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยผู้บริหารศาลปกครองและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ตรวจราชการศาลปกครองเพชรบุรี ประจำปีงบประม...
11 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ใ...
10 ก.ย. 2563 อ่านต่อ