ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประธานศาลปกครองสูงสุด ตรวจราชการศาลปกครองอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ VDO Conference

        วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ตรวจราชการศาลปกครองอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ศาลปกครอง ตลอดจนมอบขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ทั้งนี้ นางดุษณีย์ ตยางคานนท์ อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี ได้มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ สีใจเจริญ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุดรธานี รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของศาลปกครองอุดรธานี และนางมณีวรรณ กองบุญมา ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการศาลนำร่องตามกรอบการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลขององค์กรตุลาการ โดยมีคณะตุลาการศาลปกครองอุดรธานี และบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เข้าร่วมรับการตรวจราชการและรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 ศาลปกครองอุดรธานี 
        ในการนี้ด้วย นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเข้าประชุมผ่านระบบ VDO Conference ด้วย

 

วันทีประกาศข่าว: 28 ส.ค. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศ...
23 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยแด่ นายฌาก ลาปูฌ อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย...
15 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนามาตราฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กฟผ....
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมประชุมในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศ ...
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยผู้บริหารศาลปกครองและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ตรวจราชการศาลปกครองเพชรบุรี ประจำปีงบประม...
11 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ใ...
10 ก.ย. 2563 อ่านต่อ