ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง

     มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จะดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองรวม 4 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานที่เป็นหลักปฏิบัติราชการจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ ดังต่อไปนี้

     1. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2563

     2. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 และเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2563

     3. หลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563 และเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2563

     4. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 และเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 21 - 24 กันยายน 2563

     ดังมีรายละเอียดของหลักสูตร การสมัครเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก ค่าใช้จ่ายในการอบรม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 17 ส.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศ...
23 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยแด่ นายฌาก ลาปูฌ อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย...
15 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนามาตราฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กฟผ....
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมประชุมในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศ ...
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยผู้บริหารศาลปกครองและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ตรวจราชการศาลปกครองเพชรบุรี ประจำปีงบประม...
11 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ใ...
10 ก.ย. 2563 อ่านต่อ