ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ตัวแทนประชาชนตำบลม่วงงามยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยุติการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ตัวแทนประชาชนตำบลม่วงงามยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยุติการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมีผู้ฟ้องคดี จำนวน 5 คน ได้ฟ้องคดี กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ กรมเจ้าท่า เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2  สืบเนื่องจากกรมโยธาธิการได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายฝั่งทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม ระยะทาง 710 เมตร และหมู่ที่ 7 8 และ 9 ระยะที่ 2 ระยะทาง 1,955 เมตร โดยผู้ฟ้องคดีมีความเห็นว่าโครงการนั้นไม่ชอบด้วยฎหมายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงกระบวนการ เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างแท้จริง ขอให้ศาลสั่งยกเลิกโครงการดังกล่าว พร้อมกับมีคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาและคำขอไต่สวนฉุกเฉิน ศาลปกครองสงขลาพิจารณาไต่สวนในวันเดียวกันแล้วมีคำสั่งให้ยกคำขอฉุกเฉินแต่จะมีคำสั่งคำขอวิธีการชั่วคราวต่อไป

ข้อมูล : สำนักงานศาลปกครองสงขลา

วันทีประกาศข่าว: 14 พ.ค. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบ ถุงปันสุข คลายทุกข์จากใจ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พร...
26 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพ...
25 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุบลราชธานี ประชุมหารือในประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาของศาลนำร่อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของ...
25 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม ศาลปกครอง ปันสุข คลายทุกข์จากใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส...
23 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กร...
22 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุบลราชธานี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ...
8 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ