ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

 

         สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 

         วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ 446/2562 ระหว่าง เด็กชายอธิพัชร์ หรือปัณณพล อธิโรจน์เวคิน หรือแสนลาวัณย์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

         (เด็กชายอธิพัชร์หรือปัณณพล อธิโรจน์เวคิน หรือแสนลาวัณย์ โดยนางสาวปุณยวีย์หรืออรพรรณ วงศ์วสุรัฐกุลหรือแซ่เอี้ยว ผู้แทนโดยชอบธรรม ฟ้องว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในพื้นที่บริการ โดยอ้างคุณสมบัติของการรับนักเรียนประเภทพื้นที่บริการ ตามข้อ ก. 1.1 และ 1.2 ของประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ลว. 15 มี.ค. 2562 ซึ่งกำหนดให้นักเรียนต้องอาศัยอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ (แขวงวังบูรพาภิรมย์และแขวงสำราญราษฎร์) เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย) 

          คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์เพื่อการสมัครเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 ตามคำสั่งโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ 86/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์เพื่อการสมัครเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 ลว 15 มี.ค. 2562 ที่ปฏิเสธไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ประเภทพื้นที่บริการ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่ง เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี และมีคำสั่งไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ สำหรับปัญหาเกี่ยวกับอำนาจในการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ฯ และออกคำสั่งปฏิเสธไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ถือว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่กรณีจะไม่ได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลปกครองสามารถหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

         ณ ห้องพิจารณาคดี 14 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

         2. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ศาลปกครองสูงสุดนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีหมายเลขดำที่ อ.403/2562 ระหว่าง บริษัท นทลิน จำกัด กับพวกรวม 4 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

         (คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ฟ้องว่า คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีคำสั่งตามหนังสือ ที่ กทท 6022/1221 ลว. 23 เม.ย. 2562 แจ้งว่าเอกสารข้อเสนอในซองที่ 2 ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ของกลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นซีพี (NCP) ไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารคัดเลือกเอกชนของโครงการ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่ง (1) เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ให้กิจการร่วมค้าเอ็นซีพีเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 ซองคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ตามหนังสือ ที่ กทท 6022/1221 (2) เพิกถอนการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ให้กิจการร่วมค้าเอ็นซีพีเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 ซองคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ตามหนังสือ ที่ สกพอ 1003/1905 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 (3) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ดำเนินการประกวดราคาโครงการพิพาทต่อไป โดยพิจารณาข้อเสนอซองที่ 3 ซองที่ 4 และซองที่ 5 ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ ต่อไป

           คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่มีมติในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 233 เม.ย. 2562 ให้กิจการร่วมค้าเอ็นซีพีเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 ซองคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ตามหนังสือ ที่ กทท 6022/1221 ลว 23 เม.ย. 2562 โดยให้มีผลนับแต่วันที่ออกคำสั่ง และให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ให้กิจการร่วมค้าเอ็นซีพีเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 ซองคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น มีผลต่อไปจนกว่าคำพิพากษาของศาลจะถึงที่สุด ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก 

           ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 อุทธรณ์สรุปความได้ว่า คำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางดังกล่าวเป็นคำวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ และกิจการร่วมค้าเอ็นซีพีเป็นผู้ไม่ได้ปฏิบัติตามเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ให้เป็นไปโดยถูกต้อง ซึ่งเป็นข้อกำหนดอันเป็นสาระสำคัญให้ต้องปฏิบัติตาม การที่กิจการร่วมค้าเอ็นซีพีเจตนาไม่ลงลายมือชื่อในเอกสารแบบฟอร์มสัญญากิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ตามแบบฟอร์มภาคผนวก 16-ฌ ให้ครบถ้วน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามเอกสารการคัดเลือก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติในการประชุมครั้งที่ 13/2562 ให้กิจการร่วมค้าเอ็นซีพีเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว)

            ณ ห้องพิจารณาคดี 12 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          3. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรณีจัดหลักสูตรการศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองจากคุรุสภา (รวมจำนวน 21 สำนวนคดี) 

  (นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยื่นฟ้อง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรณีไม่ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 1/2557 ของมหาวิทยาลัยฯ ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว และทราบในภายหลังว่าเป็นหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรองของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้)

           ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

         4. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 2128/2558 ระหว่าง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

             (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน มีคำสั่งตามหนังสือด่วนที่สุดที่ สทช 5005/25235 ลว. 20 ส.ค. 2558 ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามข้อ 25 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 โดยให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลว. 4 ก.ย. 2558 อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับเเจ้งผลการพิจารณามีมติยืนตามคำสั่งเดิม ปรากฏตามหนังสือที่ สทช 5011/27718 ลว. 11 ก.ย. 2558 เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

         ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

             สำนักงานศาลปกครอง 21 กุมภาพันธ์ 2563

วันทีประกาศข่าว: 21 ก.พ. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คำแปลนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)...
2 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำแนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อคู่กรณีในช่วงสถาน...
1 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง...
25 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยออกมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประช...
23 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนศาลปกครองเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)...
20 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั...
18 มี.ค. 2563 อ่านต่อ