ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 1 (ภูเก็ต) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา ศึกษาดูงานศาลปกครองเชียงใหม่

     วันที่ 16 มกราคม 2563 นายสมภพ ผ่องสว่าง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป.รับรอง” รุ่นที่ 1 (ภูเก็ต) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 70 คน ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมีนายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จากนั้นได้ศึกษาศึกษาดูงานห้องพิจารณาคดีปกครอง ห้องไกล่เกลี่ยคดีปกครอง และงานสนับสนุนงานคดีปกครอง

 

วันทีประกาศข่าว: 16 ม.ค. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

บุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ...
28 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
กิจกรรมศาลปกครองสัญจรในสถาบันการศึกษา ครั้งที่ ๒...
28 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19)...
27 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค....
27 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางป...
25 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
ขอเชิญชวนเข้าสมัครโครงการ ค่ายเยาวชนศาลปกครอง ประจำปี 2563 ...
25 ก.พ. 2563 อ่านต่อ