ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองยะลาร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศาลปกครองยะลา ครั้งที่ 1/2562

          วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. อธิบดีศาลปกครองยะลา คณะตุลาการศาลปกครองยะลา พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองยะลาและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองยะลาเข้าร่วมประชุม เพื่อซักซ้อมกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานศาลปกครองยะลา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลปกครองยะลา

วันทีประกาศข่าว: 28 พ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองยะลา จัดโครงการฝึกอบรม หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวก...
14 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภ...
13 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณาอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดููงานศาลปกครอง...
12 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองระยอง...
11 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูมิภาคเข้าร่วมพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ