ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองเพิ่มทางเลือกใหม่ในการอำนวยความยุติธรรม โดยเปิดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองได้หวังให้เป็นทางเลือกใหม่ของการระงับข้อพิพาทที่เรียบง่าย ได้ผลเร็วและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่กรณีทุกฝ่าย

            ในวันที่ 9 กันยายน 2562 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติแถลงข่าวต่อสื่อมวลเนื่องในโอกาสที่ศาลปกครองได้เปิดดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง ในการนี้นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการยกร่างอนุบัญญัติและเตรียมความพร้อมศาลปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้ให้เกียรติกล่าวอธิบายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ต่อสื่อมวลชน ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง 

 


นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติแถลงข่าวต่อสื่อมวล


นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการยกร่างอนุบัญญัติ
และเตรียมความพร้อมศาลปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ได้ให้เกียรติอธิบายถึงหลักการว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วย
 
นางสาวสายทิพย์ สุคติพันธ์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
ได้ให้เกียรติอธิบายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย ให้แก่คณะสื่อมวลชน


วันทีประกาศข่าว: 9 ก.ย. 2562

เอกสารประกอบ
วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในการเข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครอ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ของจัดหวัดสุพรรณบุรี ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นิสิตจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครองสงขลา...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลปกครองและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ฉบับที่ ๔ ...
18 ก.ย. 2562 อ่านต่อ