ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

      วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานศาลปกครอง โดยวิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ดำเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" ซึ่งได้รับเกียรติจากนายปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง วิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรการบรรยายดังกล่าว ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง ในการนี้มีการถ่ายทอดการบรรยายผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (VDO - Conference) ไปยังสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่งด้วย

 

วันทีประกาศข่าว: 15 ส.ค. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในการเข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครอ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ของจัดหวัดสุพรรณบุรี ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นิสิตจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครองสงขลา...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลปกครองและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ฉบับที่ ๔ ...
18 ก.ย. 2562 อ่านต่อ