ขนาดอักษร

ศาลปกครองพิพากษาให้ กกต. ชดใช้ค่าเสียหายให้นายภุชงค์ นุตราวงศ์ กรณีเลิกจ้างและให้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กกต.

            เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ บ. 97/2559 หมายเลขแดงที่ บ. 230/2562 ระหว่างนายภุชงค์ นุตราวงศ์ ผู้ฟ้องคดี กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2

            ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2560 ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีงบประมาณ (วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีประกาศ กกต. ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ กกต. โดยให้เหตุผลเลิกจ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่บรรลุเป้าหมาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี โดยมีคำขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนประกาศ กกต. เรื่อง ให้เลขาธิการ กกต. พ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 และมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศ กกต. ดังกล่าว รวมทั้งให้สำนักงาน กกต. ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนที่ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับ และค่าเสียหายต่อชื่อเสียงให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน 7,060,380 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ.... รายละเอียดโปรดอ่านจากเอกสารข่าวศาลปกครองที่แนบมาพร้อมนี้ 

วันทีประกาศข่าว: 13 ส.ค. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเชียงใหม่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครอง ในรูปแบบการเสวนาระหว่างตุลาการและพนัก...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอินเดีย...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562...
15 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ