ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

         เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นางดอกแก้ว กลางกัลยา ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น นำข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำรงตนและการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล รวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลปกครองขอนแก่นงานประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น

วันทีประกาศข่าว: 24 มิ.ย. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองยะลา จัดโครงการฝึกอบรม หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวก...
14 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภ...
13 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณาอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดููงานศาลปกครอง...
12 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองระยอง...
11 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูมิภาคเข้าร่วมพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ