ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ มูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ประจำภูมิภาคเอเชีย (สิงคโปร์) (ต่อ)

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ “ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)” ในการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)
พื่อการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ มูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์
ประจำภูมิภาคเอเชีย (สิงคโปร์) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 โดยมีคณะตุลาการศาลปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับฟังการบรรยาย

สำหรับการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)” ในวันนี้เป็นการบรรยายในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
และระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย หลักการและแนวคิดสำคัญของการพัฒนาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาคดี
การเตรียมความพร้อมด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการเป็นศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลปกครองอัจฉริยะ
รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้สอบถามในประเด็นดังกล่าวอีกด้วย

การเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อันได้แก่ Honorable President Brigitte PHÉMOLANT ประธานศาลปกครองชั้นอุทธรณ์แห่งเมืองนองส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
Honorable Judge Kiri YI ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลชั้นต้นประจำเขตกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี 
และ  Ms. Jessica Der Matossian ผู้อำนวยการ (ฝ่ายดิจิทัล) ศาลสูงสุดแห่งสหพันธรัฐ (ประจำรัฐ News South Wales) เครือรัฐออสเตรเลีย
ซึ่งดำเนินรายการเสวนาโดย ดร.ระดาภัทร จงธรรมคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร


นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในประเทศไทย
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ มูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ประจำภูมิภาคเอเชีย (สิงคโปร์) พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับ
คณะผู้บริหารศาลปกครองและคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร 

-------------------------------------------------------

ข้อมูลและภาพข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และวิทยาลัยตุลาการและข้าราขการฝ่ายศาลปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 12 มิ.ย. 2562ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในการเข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครอ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ของจัดหวัดสุพรรณบุรี ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นิสิตจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครองสงขลา...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลปกครองและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ฉบับที่ ๔ ...
18 ก.ย. 2562 อ่านต่อ