ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองจัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ มูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ประจำภูมิภาคเอเชีย (สิงคโปร์)

ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ศาลปกครองจัดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในประเทศไทย
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ มูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ประจำภูมิภาคเอเชีย (สิงคโปร์)


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในประเทศไทย
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ประจำภูมิภาคเอเชีย (สิงคโปร์)” 

โดยมีคณะตุลาการศาลปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับฟังการเสวนาโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร 


Mrs. Gisela ELSNER ผู้อำนวยการโครงการด้านนิติรัฐ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำภูมิภาคเอเซีย (สิงคโปร์)
ร่วมกล่าวเปิดการเสวนาดังกล่าวด้วย


Honorable President Brigitte PHÉMOLANT ประธานศาลปกครองชั้นอุทธรณ์แห่งเมืองนองส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ได้ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดี

 

Honorable Judge Kiri YI ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลชั้นต้นประจำเขตกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี
ได้ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ หลักการและแนวคิดสำคัญในการออกแบบและพัฒนาศาลอิเล็กทรอนิกส์และศาลอัจฉริยะในสาธารณรัฐเกาหลี

 

Ms. Jessica Der Matossian ผู้อำนวยการ (ฝ่ายดิจิทัล) ศาลสูงสุดแห่งสหพันธรัฐ (ประจำรัฐ News South Wales) เครือรัฐออสเตรเลีย
บรรยายหัวข้อ ระบบศาล กระบวนการยุติธรรม และวิธีพิจาณาคดีในเครือรัฐออสเตรเลีย

        โดยการบรรยายในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ผ่านระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ในเรื่องบริหารจัดการระบบ e-court การบริหารจัดการข้อมูล Big Data การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนพิจารณาคดี (กรณีตัวอย่างการพิจารณาผ่านระบบอิเล็กทรอกนิกส์ e-court จากต่างประเทศ) รวมถึงการบริหารความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการยุติธรรม แนวคิดการพัฒนาระบบ คำนวณต้นทุนค่าใช้จ่าย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ซึ่งระบบ e-court ในต่างประเทศนั้นถือว่าได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งนี้จากการเสวนาดังกล่าวจะสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ แนวความคิด มาพัฒนาคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้ต่อไปในอนาคต 

 

ข้อมูลและภาพข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และวิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 11 มิ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในการเข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครอ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ของจัดหวัดสุพรรณบุรี ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นิสิตจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครองสงขลา...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลปกครองและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ฉบับที่ ๔ ...
18 ก.ย. 2562 อ่านต่อ