ขนาดอักษร

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ จัดอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวข้อ หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา

                 สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อ  “หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง คดีปกครอง หลักปฏิบัติราชการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนผู้ที่สนใจ

รายละเอียดเนื้อหาโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562  
วิทยากร : นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังเขต 5 เชียงใหม่

1. หลักในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ    จำนวน 3 ชั่วโมง

2. ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ     จำนวน 3 ชั่วโมง

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 
วิทยากร : ดร.บุญอนันต์  วรรณพานิชย์  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

1. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาและพัสดุ : คดีพิพาทเกี่ยวกับการก่อให้เกิดสัญญา    จำนวน 3 ชั่วโมง

2. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาและพัสดุ : คดีพิพาทเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาและการสิ้นสุดลงของสัญญา     จำนวน 3 ชั่วโมง 

กำหนดการจัดอบรมฯ วันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 
ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา สถานที่จัดอบรม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่                                                                   

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าที่พัก)

สิ่งที่ท่านจะได้รับ วุฒิบัตร เอกสารประกอบการอบรม กระเป๋าเอกสาร วัสดุเครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

หมายเหตุ *** ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง  และหรือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

สมัครออนไลน์ 
(ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/cmi/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 053-107999 ต่อ 206 , 207 โทรสาร 053-107997 
หรือ
E-mail : chiangmai.ad@gmail.com

วันทีประกาศข่าว: 24 พ.ค. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2562...
26 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562...
26 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2562...
25 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒...
25 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อหารือร่...
25 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562...
24 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ