ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ จัดอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวข้อ หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา

                 สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อ  “หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง คดีปกครอง หลักปฏิบัติราชการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนผู้ที่สนใจ

รายละเอียดเนื้อหาโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562  
วิทยากร : นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังเขต 5 เชียงใหม่

1. หลักในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ    จำนวน 3 ชั่วโมง

2. ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ     จำนวน 3 ชั่วโมง

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 
วิทยากร : ดร.บุญอนันต์  วรรณพานิชย์  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

1. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาและพัสดุ : คดีพิพาทเกี่ยวกับการก่อให้เกิดสัญญา    จำนวน 3 ชั่วโมง

2. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาและพัสดุ : คดีพิพาทเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาและการสิ้นสุดลงของสัญญา     จำนวน 3 ชั่วโมง 

กำหนดการจัดอบรมฯ วันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 
ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา สถานที่จัดอบรม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่                                                                   

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าที่พัก)

สิ่งที่ท่านจะได้รับ วุฒิบัตร เอกสารประกอบการอบรม กระเป๋าเอกสาร วัสดุเครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

หมายเหตุ *** ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง  และหรือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

สมัครออนไลน์ 
(ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/cmi/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 053-107999 ต่อ 206 , 207 โทรสาร 053-107997 
หรือ
E-mail : chiangmai.ad@gmail.com

วันทีประกาศข่าว: 24 พ.ค. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในการเข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครอ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ของจัดหวัดสุพรรณบุรี ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นิสิตจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครองสงขลา...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลปกครองและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ฉบับที่ ๔ ...
18 ก.ย. 2562 อ่านต่อ